Show simple item record

dc.contributor.author Melnic, Victoria
dc.date.accessioned 2019-11-27T11:16:22Z
dc.date.available 2019-11-27T11:16:22Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation MELNIC, Victoria. Definiţia muzicologiei:suport de curs. Chişinău: AMTAP, 2014. en_US
dc.identifier.uri http://repository.amtap.md:8080/xmlui/handle/123456789/74
dc.description.abstract Lucrarea metodică Definiția muzicologiei este concepută ca un suport pentru cursul Iniţiere în muzicologie prevăzut pentru anul I de studii la specialitățile Muzicologie și Compoziție pentru a le oferi studenţilor o imagine complexă şi unitară asupra muzicologiei. Pornind de la definițiile noțiunilor muzică și artă (în Preliminarii) indispensabile pentru înțelegerea specificul științei despre muzică în comparație cu alte domenii ale cunoașterii în compartimentul Muzica: perspective de înțelegere și explicație sunt prezentate și comparate mai multe abordări ale muzicii prin optica oferită de diferite științe. De asemenea este examinată relația între muzicologie și practica muzicală precum și deosebirile între activitatea muzicologică și alte tipuri de activitate muzicală (compartimentul Muzicologia - știința despre muzică). În lucrare este explicată etimologia termenului muzicologie după care sunt citate și comentate mai multe definiții ale noțiunii aparținând savanților din România, Rusia, SUA, Franța ș.a. (Etimologia și definiția termenului muzicologie). În ultimul compartiment (Definiția noțiunii știință) se propune o comparație între cunoașterea științifică și alte tipuri de cunoaștere. Lucrarea poate fi recomandată studenților, masteranzilor și doctoranzilor AMTAP, cadrelor didactice, precum și muzicologilor cercetători. en_US
dc.description.abstract The methodical work Definition of Musicology is intended as a support for the universitary course Introduction to Musicology provided for the first year of studying Musicology and Composition in order to give the students a comprehensive and unified picture of musicology. Starting from the definitions of music and art (Preliminaries), indispensable for the understanding of the specific nature of the science about music compared to other fields of knowledge, in the brochure are presented and compared several approaches to music through different optics offered by different sciences. The relationship between musicology and musical practice and the distinctions between musicological activity and other types of musical activity (Musicology - the science of music) are also considered in the present work. The paper explained the etymology of the term musicology, after which are cited and discussed several definitions of the notion belonging to different scientists from Romania, Russia, USA, France, etc. (Etymology and the definition of the term musicology). The last compartment (Definition of the notion of science) proposed a comparison between scientific knowledge and other kinds of knowledge. The work can be recommended to the undergraduate, postgraduate and doctoral students, teachers and musicologists researchers.
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher AMTAP en_US
dc.subject muzicologie en_US
dc.subject muzică en_US
dc.subject practică muzicală en_US
dc.subject cunoaștere științifică en_US
dc.title DEFINIȚIA MUZICOLOGIEI: suport de curs en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account