Repozitoriul Instituțional AMTAP

Repozitoriul Instituțional al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Institutional Repository of the Academy of Music, Theatre and Fine Arts

RI al AMTAP este o arhivă electronică instituțională cu acces deschis, cumulativă, cu depozitare de lungă durată, în vederea acumulării, stocării, conservării și diseminării rezultatelor activității științifice și didactice ale Academiei.

Scopul RI este crearea și gestionarea unui sistem unic, fiabil de arhivare a rezultatelor activității științifice șididactice ale AMTAP care acumulează, stochează, conservează și diseminează producția științifică a Academiei pe termen lung, cu acces deschis.

Obiectivele RI:

  • Extinderea accesului la rezultatele cercetărilor științifice instituționale;
  • Promovarea cercetărilor și a cercetătorilor AMTAP în spațiul informațional național și global;
  • Îmbunătățirea comunicării științifice și creșterea transparenței;
  • Sporirea vizibilității, competitivității și impactului rezultatelor cercetărilor științifice la nivel national și international;
  • Majorarea numărului de citări a publicațiilor științifice.
Photo by @inspiredimages
 

Recent Submissions

Item
REPERE DEONTOLOGICE DE FORMARE A ELITEI INTELECTUALE ARTISTICE: CONCORDANȚE DE ASIGURARE A CALITĂȚII STUDIILOR
(AMTAP, 2023) Comendant, Tatiana.
Din cele mai vechi timpuri, omenirea a produs direcții de formare a intelectului uman, susținute de valori, principii etice și norme morale, corelate cu asigurarea calității studiilor viitorilor specialiști. Calitatea reprezintă şi reflectă corelațiile elementelor constante care la rândul lor desemnează specificul fiecărei pârți. Dezvoltarea unei culturi a calității trebuie să fie asumată de toți actorii câmpului academic: de la studenți și cadre didactice până la conducerea și managementul instituției. Un rol important în această direcție îl dețin structurile interne și externe de asigurare a calității, care acordă suportul necesar și monitorizează măsurile de îmbunătățire continuă a calității serviciilor educaționale întreprinse de instituțiile de învățământ superior. Retrospectiva succintă prezentă în lucrare se va referi la fapte și situații din trecut și prezent, evocate în cursul orelor de „Știință a educației”. Aspectul aplicativ-didactic este exprimat printr-o metodologie ce contribuie la formarea viitorului specialist de înaltă calificare în domeniul învățământului artistic. Cuvinte-cheie: deontologie, elită intelectuală, elită intelectuală artistică, universitate, calitate, asigurare a calității studiilor, proiect QFORTE Since ancient times, mankind has produced directions for the formation of the human intellect, supported by values, ethical principles and moral norms, correlated with ensuring the quality of the studies of future specialists. The quality represents and reflects the correlations of the constant elements which in turn designate the specifics of each slope. The development of a culture of quality must be assumed by all actors in the academic field: from students and teaching staff to the leadership and management of the institution. An important role in this direction is played by internal and external quality assurance structures, which provide the necessary support and monitor the measures for continuous improvement of the quality of educational services undertaken by higher education institutions. The brief retrospective present in the paper will refer to facts and situations from the past and present, evoked during the "Science of education" classes. The applied-didactic aspect is expressed through a methodology that contributes to the training of the future highly qualified specialist in the field of artistic education. Keywords: deontology, intellectual elite, artistic intellectual elite, university, quality, quality assurance of studies, project QFORTE
Item
ACREDITAREA INSTITUȚIONALĂ CA INSTRUMENT DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PERFORMANȚEI UNIVERSITARE
(AMTAP, 2023) Roman, Ruslana
Acreditarea instituțională reprezintă un proces important în învățământul superior, cu impact semnificativ asupra performanței universitare. În acest articol, autorul explorează modul în care acreditarea instituțională poate acționa ca un instrument cheie pentru îmbunătățirea calității și eficienței învățământului superior. Prin intermediul evaluării și certificării formale, acreditarea încurajează universitățile să respecte standardele de calitate stabilite, promovând astfel excelența academică. Articolul evidențiază, de asemenea, beneficiile acreditării instituționale asupra studenților, care pot avea încredere că primesc o educație de calitate, pot accesa resurse academice de înaltă calitate și pot profita de mobilitatea academică internațională. În plus, acreditarea poate servi ca un instrument de marketing pentru universități, atrăgând studenți, profesori și investitori. Cuvinte-cheie: acreditare, performanță universitară, asigurarea calității, acreditare instituțională, îmbunătățire continuă, învățământ superior, proiectul QFORTE Institutional accreditation is an important process in higher education, with a significant impact on university performance. In this article, the author explores how institutional accreditation can act as a key tool for improving the quality and efficiency of higher education. Through formal assessment and certification, accreditation encourages universities to meet set quality standards, thereby promoting academic excellence. The article also highlights the benefits of institutional accreditation for students, who can be assured of receiving a quality education, have access to high-quality academic resources and benefit from international academic mobility. In addition, accreditation can serve as a marketing tool for universities, attracting students, teachers and investors. Keywords: accreditation, academic performance, quality assurance, institutional accreditation, continuous improvement, higher education, project QFORTE
Item
IMPORTANȚA IMPLEMENTĂRII STRATEGIILOR DE ASIGURARE A CALITĂȚII STUDIILOR ÎN CADRUL ACADEMIEI DE MUZICĂ, TEATRU ȘI ARTE PLASTICE
(AMTAP, 2023) Gîrbu, Ecaterina
În articol se evidențiază importanța implementării strategiilor de asigurare a calității în cadrul învățământului superior din Republica Moldova, în contextul orientării spre integrare în Uniunea Europeană. Participarea la proiectul QFORTE a accelerat procesul de acreditare instituțională internațională, cu evaluări recente pentru Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Obiectivele proiectului includ îmbunătățirea managementului asigurării calității, revizuirea structurilor europene de recunoaștere a diplomelor și promovarea transparenței în învățământ. Colaborarea cu universitățile din UE oferă oportunități extinse în educație și consolidează imaginea instituțională. Strategiile abordate în cadrul proiectului QFORTE au evidențiat importanța dialogului în îmbunătățirea procesului de studiu. O procedură importantă o constituie evaluarea cadrelor didactice prin intermediul chestionării ceea ce contribuie la dezvoltarea continuă și transparența sistemului de învățământ superior. Feedback-ul direct al studenților favorizează adaptarea curriculumului și a metodelor de predare, îmbunătățind experiența academică. Relația profesor-student, bazată pe dialog deschis, constituie un element semnificativ în motivarea și succesul studenților. Colaborarea eficientă între studenți și cadrele didactice contribuie la consolidarea reputației instituției și promovarea excelenței academice în AMTAP. Cuvinte-cheie: proiectul QFORTE, strategii de asigurare a calității studiilor, îmbunătățire, promovare instituțională, evaluări, feedback The article highlights the importance of implementing quality assurance strategies in higher education in the Republic of Moldova, in the context of moving towards integration into the European Union. Participation in the QFORTE project has accelerated the process of international institutional accreditation, with recent evaluations for the Academy of Music, Theatre and Fine Arts. Project objectives include improving quality assurance management, reviewing European diploma recognition procedures and promoting transparency in education. Collaboration with EU universities offers expanded opportunities in education and strengthens the institutional image. The strategies addressed in the QFORTE project explore the importance of dialogue in improving the education process. An important procedure is the evaluation of teachers through questionnaires, which contributes to the continuous development and transparency of the higher education system. Direct student feedback favors the adaptation of the curriculum and teaching methods, improving the academic experience. The teacher-student relationship, based on open dialogue, is a significant element in student motivation and success. Effective collaboration between students and teachers contributes to strengthening the reputation of the institution and promoting academic excellence in AMTAP. Keywords: QFORTE project, study quality assurance strategies, improvement, institutional promotion, evaluations, feedback
Item
ASIGURAREA CALITĂȚII STUDIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR MUZICAL
(AMTAP, 2023) Gamurari, Pavel
Procesul de la Bologna și dezvoltarea învățământului superior european au generat schimbări semnificative, inclusiv în asigurarea calității, cu adaptări la nivel național și instituțional. Acest articol a fost elaborat cu sprijinul proiectului QFORTE, în cadrul căruia au fost elaborate și aprobate un set de acte atât la nivel național, cât și la nivel instituțional, și s-a acordat atenție învățământului muzical superior, pentru care este crucial să se recunoască specificitățile și să se valorifice diversitatea în procesele de evaluare și acreditare. Articolul explorează rolul muzicii în educație și formare, evidențiind nevoia de programe flexibile și resurse adecvate pentru dezvoltarea abilităților artistice și intelectuale ale studenților. Cuvinte-cheie: Procesul de la Bologna, asigurarea calității, evaluare, acreditare, diversitate, specificități, proiectul QFORTE. The Bologna Process and the development of European higher education have brought significant changes, including in quality assurance, with adaptations at national and institutional levels. This article was developed with the support of the QFORTE project, where a set of acts were developed and approved at both national and institutional level, and attention was paid to higher music education, for which it is crucial to recognize specificities and leverage diversity in evaluation and accreditation processes. The article explores the role of music in education and training, highlighting the need for flexible programs and adequate resources to develop students' artistic and intellectual skills. Keywords: The Bologna Process, quality assurance, assessment, accreditation, diversity, specificities, project QFORTE