ЧИСТЫЕ И СМЕШАННЫЕ ТЕМБРЫ В СИМФОНИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА: метод. разраб.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Lucrarea Timbrurile pure și mixte în lucrările simfonice în a doua jumătate a sec. XX (pe bază creațiilor orchestrale ale lui Pavel Rivilis din anii 1970-1990) este concepută ca un ghid metodologic pentru studenții din instituțiile de învățământ muzical superior (ciclul I și II) și are un caracter interdisciplinar. Ea se adresează în primul rând tinerilor compozitori și muzicologi, care însușesc bazele profesiei în cadrul cursurilor didactice Organologie, Orchestrație, Istoria stilurilor orchestrale, Orchestra Contemporană. Totodată, lucrarea poate fi folosită de student și ca un suport de curs în studierea disciplinelor Istoria muzicii naționale și Сompoziție. În ghidul de față sunt examinate principalele tehnici de utilizare a timbrurilor orchestrale în baza analizei partiturilor lui P. Rivilis, sunt identificte principiile de utilizare a timbrelor pure și mixte pentru redarea specificului de interpretare a muzicii populare autohtone în creațiile simfonice ale compozitorului din anii 197090, evidențiază particulartitățile orchestrale de valorificare a monodiei. Această publicație este prima lucrare științifico-didactică din Republica Moldova, în care problemele cercetării timbrale se analizează în contextul evoluției gândirii timbrale în muzica europeană.
Methodological guide Pure and mixed timbres in symphonic works of the second half of the twentieth century (on the example of the orchestral works of Pavel Rivilis of the 1970-the 1990s) is intended for students of music universities of the first and second cycle that offer graduate and post-graduate programs and is of interdisciplinary nature. It is addressed, first of all, to young composers and musicologists who master the basics of their future profession within the framework of training courses in Organology, Orchestration, History of Orchestral Styles, Contemporary Orchestra. In addition, the work can be used by students as additional material in the study of disciplines such as History of National Music and Composition. The guide examines the main principles of the composer’s work with orchestral timbres based on the analysis of P. Rivilis scores, identifies the features of using pure and mixed timbres to convey the techniques of authentic folk performance in symphonic works of the composer of the 1970s-1990s, highlights the specificity of the embodiment of monody means. This publication is the first work in the methodological science of the Republic of Moldova, in which the problems of timbre research are considered in the context of the evolution of timbre thinking in European music.

Description

Keywords

timbru pur, timbru mixt, dramaturgie timbrală, Pavel Rivilis, monodie, orchestră simfonică, interpretare populară

Citation

ПЫСЛАРЬ, Снежана. Чистые и смешанные тембры в симфоническом творчестве второй половины XX века: метод. разраб. Кишинэу: AMTAP, 2021. 64 p. ISBN 978-9975-3199-3-5 (PDF).