MIJLOACELE ARMONICE ALE SISTEMULUI CROMATIC: suport de curs

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Mijloacele armonice ale sistemului cromatic este o lucrare metodico-didactică elaborată ca un suport de curs la disciplina Armonia, destinată studenților ciclului I Licență, de la programele de studii Interpretare instrumentală (Instrumente cu taste – Pian, Instrumente orchestrale, Instrumente populare, Instrumente muzică ușoară și jazz), Canto (Canto popular, Canto academic, Canto de estradă și jazz), Dirijare (Dirijare corală), Compoziție, Muzicologie și Muzică. Conținutul tematic al acestei lucrări corespunde Curriculum-ului la disciplina Armonia pentru specialitățile mai sus menționate și ilustrează temele din sistemul cromatic în consecutivitatea lor firească, începând cu prezentarea noțiunilor generale ce vizează sistemul cromatic și cu tema Acordurile de Dublă Dominantă, ajungând până la temele cele mai complexe, ca Modulația enarmonică. Scopul acestei lucrări este de a veni în ajutor studenților care își doresc să își consolideze cunoștințele în domeniul Armoniei. Lucrarea prezintă într-o formă concisă dar suficient de cuprinzătoare, informațiile necesare pentru a le dezvolte abilități în domeniul Armoniei, capabile să impacteze constructiv asupra formării lor ca muzicieni profesioniști.
The harmonic means of the chromatic system is a methodological-didactic work developed as a course support for the Harmony discipline, intended for the Ist cycle License students, from the study programs Instrumental performance (Key instruments – Piano, Orchestral Instruments, Folk Instruments and Light music and Jazz Instruments), Singing (Popular Singing, Academic Singing and Pop and Jazz Singing), Conducting (Coral conducting), Composition, Musicology and Music. The thematic content of this paper corresponds to the Curriculum of the Harmony discipline for the above-mentioned specialties and presents the themes from the chromatic system in their logical consecutiveness, strating with the presentation of general notions targeting the chromatic system, and The Double Dominant accords, till the most complex themes, such like Enharmonic modulation. The purpose of this work is to help students who wish to consolidate their knowledge in Harmony field. This paper presents in a compendious, but comprehensive form, the necessary information for developing their skills in Harmony field, capable to impact constructivly on their training as professional musicians.

Description

Keywords

armonie, sistem cromatic muzical, tonalitate, factură muzicală, acorduri muzicale

Citation

BARBANOI, Hristina. Mijloacele armonice ale sistemului cromatic: suport de curs. Chişinău: AMTAP, 2023. 120 p. ISMN 979-0-3481-0082-1. ISBN 978-9975-3597-3-3.