4. Materiale metodico-didactice

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  CURRICULUM FOR THE DISCIPLINE MOVEMENTS AND SYNTHESES IN MODERN AND CONTEMPORARY EUROPEAN ART
  (AMTAP, 2023) Rașchitor, Tatiana
  Curente şi sinteze în arta europeană modernă și contemporană este un curs teoretic destinat studenților de la Ciclul II, facultatea Arte Plastice Decorative și Design, facultatea Artă Teatrală, Coregrafie și Multimedia, și facultatea Artă Muzicală. Cursul este prevăzut pentru 45 de ore contact direct. Curriculum face parte din Modulului Interdisciplinar privind Identitatea Culturală Europeană implementat în cadrul proiectului Erasmus+ Jean Monnet -JMO-2022-MODULE –101085561 – TEIDCIPEI- „Dezvoltarea identității europene prin cultură în procesul de integrare europeană”. Rolul acestei discipline este unul informativ (dotează masteranzii cu informaţii privind tendințele de stil, aspecte transdisciplinare ale artei, morfologia, iconografia, mediile, procedeele artistice moderne și contemporane, dar și teoriile artei moderne și postmoderne europene) şi altul formativ (formează atitudini perceptive creatoare prin dezvoltarea şi educarea gustului estetic, capacității de analiză şi a judecăţii de valoare).
 • Item
  CURRICULUM FOR THE COURSE THE PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION: IDENTITY IN THE EUROPEAN CONTEXT
  (AMTAP, 2023) Zubenschi, Mariana
  The European course of the Republic of Moldova, as well as the connection of the higher education system in the country to the European one, requires understanding and awareness of attitudes and opinions towards oneself and European identity in university environments and an empowerment of young people in the art of communication and interpersonal relations focused on European values of human dignity, equality, freedom, sustainability, integrity, social responsibility, etc., This will contribute to the value orientation of the artistic personality . The course is addressed to students who have previously completed conceptual courses in the field of socio-humanistic sciences, such as philosophy, ethics, where the discipline "THE PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION: IDENTITY IN THE EUROPEAN CONTEXT" debuts first within the "Interdisciplinary module on European cultural identity", implemented within the Erasmus+ Jean Monnet project TEIDCIPEI
 • Item
  CURRICULUM FOR THE COURSE EUROPEAN CIVILIZATION AND CULTURAL IDENTITY
  (AMTAP, 2023) Lazarev, Ludmila
  The aim of the European Civilization and Cultural Identity course is to provide an analytical perspective on the history and culture of the European continent, the phenomenon of cultural identity and European integration (of fundamental concepts, values, institutions and processes) among undergraduate university students in the field of arts in order to develop critical thinking and awareness of the role of culture in the Europeanization process. The course is aimed at students who have previously completed conceptual courses in the field of social and humanistic sciences, such as philosophy, ethics, sociology, but also the Psychology of Communication discipline: identity in a European context within the Interdisciplinary Module on European Cultural Identity
 • Item
  CORSO MULTIMEDIALE D'ITALIANO PER STRANIERI: APPENDICE GRAMMATICALE
  (Guerra, 2009) Cazacu, Lidia
  Prezentul material este un support de curs la limba italiana destinat studenților anului I (intai), AMTAP. Materialul propus reprezintă o sinteză a gramaticii limbii italiene, conform standardelor prevăzute pentru nivelul A1-A2. Sursa data facilitează insușirea regulilor de bază a gramaticii italiene constituind un preambul la cursul de bază prevăzut in curriculum predării acestei limbi la instituțiile cu profil cultural-artistic
 • Item
  CURRICULUM LA DISCIPLINA PSIHOLOGIA COMUNICĂRII: IDENTITATE ÎN CONTEXTUL EUROPEAN
  (AMTAP, 2023) Zubenschi, Mariana
  Cursul ”Psihologia comunicării: identitate în context european” este destinat studenților de la ciclul I al studiilor universitare și urmărește formarea competențelor de bază în domeniul comunicării în context european. Disciplina în cauză este parte a ”Modulului interdisciplinar privind identitatea culturală europeană”, implementat în cadrul proiectului Erasmus+ Jean Monnet - JMO-2022-MODULE -101085561 - TEIDCIPEI - „Dezvoltarea identității europene prin cultură în procesul de integrare europeană”. Curriculumul se bazează pe modelul inovativ Research, Development, and Diffusion (RD&D). Cursul european al Republicii Moldova, precum și racordarea sistemului învățământului superior din țară la cel european, necesită înțelegerea și conștientizarea atitudinilor și opiniilor față de sine și identitatea europeană, în mediile universitare și o abilitare a tinerilor în arta comunicării și a relațiilor interumane axate pe valorile europene ale demnității umane, egalității, libertății, sustenabilității, integrității, responsabilității sociale etc., fapt care va contribui la orientarea valorică a personalității artistice. Unitatea de curs ”Psihologia comunicării: identitate în context european” se constituie din patru unități de conținut care vizează cadrul conceptual al psihologiei comunicării, sinele și identitatea socială, formele comunicării, aspecte conceptuale ale identității europene și conflictul versus valori identitare europene. Curriculumul la disciplina dată conține 30 ore (contact direct), dintre care 15 ore de curs, 15 seminare și 60 ore lucru individual.
 • Item
  CURRICULUM LA DISCIPLINA CURENTE ȘI SINTEZE ÎN ARTA EUROPEANĂ MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ:
  (AMTAP, 2023) Rașchitor, Tatiana
  Curente şi sinteze în arta europeană modernă și contemporană este un curs teoretic destinat studenților de la Ciclul II, facultatea Arte Plastice Decorative și Design, facultatea Artă Teatrală, Coregrafie și Multimedia, și facultatea Artă Muzicală. Cursul este prevăzut pentru 45 de ore contact direct. Curriculum face parte din Modulului Interdisciplinar privind Identitatea Culturală Europeană implementat în cadrul proiectului Erasmus+ Jean Monnet -JMO-2022-MODULE –101085561 – TEIDCIPEI- „Dezvoltarea identității europene prin cultură în procesul de integrare europeană”. Rolul acestei discipline este unul informativ (dotează masteranzii cu informaţii privind tendințele de stil, aspecte transdisciplinare ale artei, morfologia, iconografia, mediile, procedeele artistice moderne și contemporane, dar și teoriile artei moderne și postmoderne europene) şi altul formativ (formează atitudini perceptive creatoare prin dezvoltarea şi educarea gustului estetic, capacității de analiză şi a judecăţii de valoare). Cursul teoretic Curente şi sinteze în arta europeană modernă și contemporană urmăreşte să furnizeze masteranzilor o perspectivă asupra dinamicii sistemelor formale ale artei moderne și contemporane, a limbajelor, şi tipologiilor artistice, în raport cu exigenţele cadrului cultural și tehnologic al modernității europene. Cursul punctează evoluția și cele mai importante aspecte ale artei europene din 1860 până în prezent analizând un repertoriu bogat de opere realizate în domeniul artelor plastice, artelor muzicale și a artei teatrale.
 • Item
  CURRICULUM LA DISCIPLINA CIVILIZAȚIE EUROPEANĂ ȘI IDENTITATE CULTURALĂ
  (AMTAP, 2023) Lazarev, Ludmila
  Curriculum este parte a Modulului interdisciplinar privind Identitatea Culturală Europeană, implementat în cadrul proiectului Erasmus+ Jean Monnet -JMO-2022-MODULE –101085561 – TEIDCIPEI- „Dezvoltarea identității europene prin cultură în procesul de integrare europeană”. Curriculumul a fost elaborat în baza modelului inovativ Research, Development, and Diffusion (RD&D). Scopul cursului Civilizație europeană și identitate culturală constă în a oferi o perspectivă analitică asupra istoriei și culturii continentului european, a fenomenului identității culturale și a integrării europene(a conceptelor fundamentale, valorilor, instituțiilor și proceselor) în rândul studenților la nivelul studiilor universitare de licență în domeniul artelor în vederea dezvoltării gândirii critice și a conștientizării rolului culturii în procesul de europenizare. Cursul se adresează studenților care au parcurs, anterior acestuia, cursuri conceptuale din domeniul științelor socio-umanistice, cum ar fi filosofia, etica, sociologia, dar și disciplina Psihologia comunicării: identitate în context European din cadrul Modulului interdisciplinar privind Identitatea Culturală Europeană. Cursul Civilizație europeană și identitate culturală se constituie din trei compartimente tematice care vizează cadrul conceptual al identității europene, construcția europeană postbelică și aspectele actuale ale politicilor culturale europene.