PRINCIPII DE REALIZARE ȘI INTERPRETARE A LUCRĂRILOR ACADEMICE TRANSCRISE PENTRU ACORDEON

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Structura tezei include: introducere, 2 capitole, 84 de pagini ale textului de bază, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 123 titluri, o anexă cu lucrările transcrise de autor. Cuvinte-cheie: transcripție muzicală, artă de interpretare, acordeon, muzică polifonică, muzică omofon-armonică, preludiu și fugă, solist-instrumentist. Domeniul de studiu: artă de interpretare, arta transcripției muzicale. Scopul cercetării constă în elucidarea principiilor de realizare a transcripțiilor pentru acordeon în contextul evidențierii particularităților tratării interpretative a acestora. Obiectivele: 1. concretizarea terminologiei legate de noțiunea de transcripție; 2. relevarea specificului de transcriere pentru acordeon a creațiilor polifonice, în baza originalelor pentru orgă; 3. stabilirea procedeelor de transcripție pentru acordeon a lucrărilor omofon-armonice, în baza originalelor pentru pian și vioară; 4. identificarea unor soluții practice de depășire a dificultăților de interpretare a repertoriului transcris și analizat. Noutatea și originalitatea conceptului artistic rezidă în realizarea unui repertoriu de transcripții pentru acordeon, conform metodologiilor contemporane identificate de autor, prezentat în cadrul recitalurilor, în proprie tratare interpretativă. Originalitatea conceptului artistic este determinată de abordările stilistic-interpretative ale acestor creații, din perspectiva unui discurs muzical transcris, ținând cont de specificul acordeonului. Teza prezintă în premieră un repertoriu nou transcris de autor pentru acest instrument și un concept interpretativ asupra acestuia, realizat din perspectiva cercetării teoretice, a practicii didactice și a executării concertistice. Noutatea lucrării teoretice constă în faptul că pentru prima dată într-o teză de doctorat a fost transcris și analizat, din perspectiva metodologică, științifică-muzicologică și interpretativă, un repertoriu reprezentativ de lucrări academice pentru acordeon, fapt ce a permis autorului, pe de o parte, elucidarea problemelor transcripției ca proces de creație și tehnică de realizare, iar, pe de alta, formularea unor recomandări metodice ce țin de ținuta artistică, stilistică și tehnică a interpretării. Valoarea aplicativă a lucrării. Materialele cercetării pot servi drept suport pentru studii științifice ulterioare, legate de problemele procesului de transcripție pentru acordeon sau pentru alte instrumente și de aspecte ale interpretării acestora. De asemenea, rezultatele cercetării pot fi utilizate în cursurile didactice teoretice și practice precum Instrument (acordeon); Istoria interpretării instrumentale; Metodica predării instrumentului de specialitate; Orchestrație; Aranjament ș.a. și se pretează a fi utile studenților interesați atât de procesul practic de realizare a transcripțiilor pentru acordeon, cât și de interpretarea acestora. Concluziile și recomandările pot fi întrebuințate în pregătirea către evoluările concertistice sau în scopul optimizării proceselor didactice de instruire în arta de interpretare la acordeon în sistemul de învățământ muzical național, la toate nivelele. Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice au fost realizate în contextul activităților profesionale didactice-științifice și interpretative ale autorului, la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, fiind reflectate în 6 articole și 5 rezumate publicate, în comunicările la conferințe și simpozioane științifice, în cadrul recitalurilor prezentate cât și în utilizarea în procesul didactic a transcripțiilor realizate de autor.
Thesis structure includes: Introduction, 2 chapters, 84 pages of the basic text, general conclusions and recommendations, bibliography of 123 titles, an annex. Keywords: Musical transcription, performing art, accordion, polyphonic music, homophone-harmonic music, prelude and fugue, soloist-instrumentalist. Field of study: Performing art, the art of musical transcription. The purpose of the research is to elucidate the principles of transcriptions for the accordion in the context of highlighting the peculiarities of their performing treatment. The objectives 1. concretization of terminology related to the notion of transcription; 2. revealing the specific of transcription for accordion of polyphonic creations, based on the original organ works; 3. establishing transcription procedures for the accordion of homophones-harmonic works, on the basis of originals for piano and violin; 4. identifying practical solutions to overcome difficulties of performing the transcribed and analyzed repertoire. The novelty and originality of the artistic concept lies in the creation of a repertoire of transcriptions for the accordion, according to the contemporary methodologies identified by the author, presented during the recitals, in his own performing treatment. The originality of the artistic concept is determined by the stylistic-interpretative approaches of these creations, from the perspective of a transcribed musical discourse, taking into account the specifics of the accordion. The thesis presents for the first time a new repertoire transcribed by the author for this instrument and a performing concept on it, made from the perspective of theoretical research, didactic practice and concert execution. The novelty of the theoretical work consists in the fact that for the first time in a doctoral thesis was transcribed and analyzed, from the methodological, scientific-musicological and performing perspectives, a representative repertoire of academic works for the accordion, which allowed the author, on the one hand, elucidating the problems of transcription as a process of creation and technique of realization, and, on the other hand, formulating methodical recommendations related to the artistic, stylistic and technical attire of performing. Applied value of the work. The research materials may serve as support for further scientific studies, related to transcription problems for the accordion or other instruments and aspects of performing. Also, the results of the research can be used in theoretical and practical didactic courses such as the Instrument (accordion); History of instrumental performing; Methodic of teaching the instrument; Orchestration; Arrangement etc. and are suitable for students interested in both the practical process of making transcriptions for the accordion and their interpretation. The conclusions and recommendations can be used in preparing for concert evolutions or in order to optimize the teaching processes of training in the accordion art of performing in the national musical education system, at all levels. Implementation of scientific results. The scientific results were realized in the context of the author’s professional didactic-scientific and performing activities, at the Academy of Music, Theatre and Fine Arts, being reflected in six articles and five published summaries, in the communications at scientific conferences and symposiums, in the recitals, and in the teaching process.

Description

Keywords

acordeon, transcrieri pentru acordeon

Citation

ȘTIUCA, Petru. principii de realizare și interpretare a lucrărilor academice transcrise pentru acordeon: rez. tz. doct. Chișinău, 2022