2. Rezumatele tezelor de doctor

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  DUETUL VOCAL ÎN MUZICĂ DE ESTRADĂ ȘI JAZZ
  (2023) Munteanu, Angelica
  Scopul tezei constă în cercetare multilaterală a duetului vocal în muzica pop și jazz din punct de vedere al evoluției istorice, tipologiei și al principiilor interpretative. Obiectivele cercetării: a prezenta o istorie a duetului vocal în muzica pop și jazz universală din secolele XX-XXI, identificând cele mai importante nume și fenomene; a reliefa procesul de dezvoltare a duetelor vocale pop în Republica Moldova; a efectua o clasificare tipologică a duetului vocal în muzica pop și jazz, a caracteriza principalele varietăți ale acestuia; a investiga aspectele interpretative și a formula unele recomandări practice pentru predare a duetului vocal pop și jazz într-o instituție de învățământ artistic; a analiza unele piese vocale care prezintă interes din punctul de vedere al interacțiunii artistice a participanților la duet. The purpose of the thesis is a multilateral research on the vocal duet in pop and jazz music in terms of historical evolution, typology and performing principles. Research objectives: to present a history of the vocal duet in universal pop and jazz music of the 20th and 21st centuries, identifying the most important names and phenomena; to highlight the development process of pop vocal duets in the Republic of Moldova; to classify typologically the vocal duet in pop and jazz music, to describe its main types; to explore the interpretative aspects and formulate some practical recommendations for teaching pop and jazz vocal duets in an arts education institution; to analyze a few vocal pieces that are of interest from the point of view of the artistic interaction between the participants in the duet.
 • Item
  SONATA-REMINISCENZA DE NIKOLAI MEDTNER: CARACTERISTICILE DRAMATURGICE ŞI DE FACTURĂ PRIN PRISMA TRATĂRII INTERPRETATIVE
  (2023) Gheorghieva, Maria
  Scopul cercetării – a argumenta unicititatea soluției compoziționale-dramatice și de factură Sonatei-reminiscenza op. 38 nr. 1 de N. Medtner prin sinteza modurilor lirice, epice și dramatice de organizare a conținutului și un tip special de factură care combină principiile omofoniei și polifoniei.
 • Item
  CREAȚIA INSTRUMENTALĂ DE CAMERĂ A SNEJANEI PÎSLARI ÎN CULTURA MUZICALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
  (2023) Cabacov, Dmitri
  Scopul lucrării este de a studia mijloacele de expresivitate muzicală, logica compozițional-dramaturgică, particularitățile genuistice și stilistice ale lucrărilor instrumentale de cameră ale S. Pîslari scrise la hotarul dintre secolele XX–XXI, în contextul componisticii din Republica Moldova.
 • Item
  ORGA ÎN CREAȚIA CAMERALĂ A LUI DMITRI KIȚENKO
  (2023) Strezev Mihail
  Obiectul studiului îl constituie lucrările camerale ale lui D. Kițenko în care a fost inclusă orga: Preludiu și fugă în memoria lui D.D. Șostakovici pentru orgă, Suita pentru orgă, Litanii și Ave Maria pentru soprană, clarinet și orgă, Stabat Mater pentru mezzo-soprană și orgă, Missa pentru soprană, tenor și orgă. Scopul și obiectivele cercetării. Scopul cercetării constă în valorificarea științifică a creațiilor camerale ale lui Dmitri Kițenko pentru orgă și cu participarea orgii din punctul de vedere al afilierii stilistice și de gen, sferei de imagini, formei, mijloacelor de expresivitate muzicală, tratării interpretative. Obiectivele cercetării: clasificarea creațiilor camerale ale lui D. Kițenko pentru orgă și cu participarea orgii în funcție de componența interpretativă; caracterizarea bazei de gen, a compoziției, dramaturgiei și limbajului muzical a lucrărilor; studierea acestora sub aspectul realizării interpretative a partidei orgii; dezvăluirea specificului utilizării de către compozitor a orgii ca instrument solo și de ansamblu. Noutatea și originalitatea științifică a lucrării este determinată de faptul că pentru prima dată în muzicologia Republicii Moldova a fost abordată o temă legată de creația organistică autohtonă. În premieră, lucrările camerale ale lui Dmitri Kițenko pentru orgă și cu participarea orgii au devenit un subiect central de studiu. Unele din ele, precum Preludiul și fuga, Suita, Missa, au fost introduse de către autorul tezei în circuitul științific, iar altele au fost examinate dintr-o perspectivă nouă, în special în ceea ce privește rolul orgii în ele. Noutatea și originalitatea conceptului artistic rezidă în conținutul și interpretarea programelor recitalurilor în care au fost incluse capodopere ale muzicii organistice universale și compoziții semnate de D. Kițenko, fiind prezentate de autorul tezei într-o versiune interpretativă originală. Valoarea aplicativă a tezei constă în posibilitatea aplicării rezultatelor studiului în cursuri didactice precum Instrument și lectură la prima vizită (instrumente cu taste – orgă), Ansamblu cameral, Istoria artei interpretative, Forme muzicale, Istoria muzicii naționale. Concluziile și recomandările pot fi utilizate în pregătirea practică și activitatea concertistică a organiștilor. Implementarea rezultatelor. Componenta practică a tezei a fost prezentată în cadrul a trei recitaluri organizate în diferite săli de concert. Rezultatele cercetărilor teoretice sunt reflectate în 9 publicații, inclusiv 6 articole științifice și 3 rezumate ale comunicărilor la conferințe științifice. Materialele tezei au fost prezentate la 6 forumuri științifice: 5 conferințe științifice internaționale și 1 conferință regională cu participare internațională.
 • Item
  VALORIFICAREA FOLCLORULUI MUZICAL ROMÂNESC ÎN JAZZUL DIN REPUBLICA MOLDOVA LA CONFLUENŢA SECOLELOR XX-XXI: PROCEDEE ŞI TEHNICI DE INTERPRETARE VOCALĂ
  (2022) Romanenco, Cristina
  Scopul investigației constă în fundamentarea teoretico-practică a tratării folclorului românesc în muzica vocală de jazz din Republica Moldova la confluența sec. XX-XXI. Obiectivele cercetării: culegerea și studiul materialelor notografice din fondurile bibliotecare; selectarea și analiza auditivă a celor mai reprezentative exemple audio și video; alegerea celor mai valoroase creații vocale bazate pe prelucrarea folclorului în stil jazzistic din repertoriul interpretelor: Geta Burlacu, Cristina Pintilie, Nadia Trohin, Maria Răducanu; depistarea procedeelor interpretative de geneză jazzistică; analiza detaliată a particularităților melodice, modal-armonice, ritmice, timbrale; determinarea aspectelor stilistice și arhitectonice ale exemplelor selectate, precum și scoaterea la iveală a unicității artistice a acestora; evidențierea specificului intonării vocale, a dicției și articulației parvenite din repertoriul folcloric de tradiție orală (hăulit, invocație, lălăit, melismatica populară). Noutatea și originalitatea științifică a cercetării: pentru prima dată în muzicologia națională se valorifică un strat important al culturii muzicale non-academice și anume interacțiunea jazzului cu folclorul muzical românesc privit sub aspectul interpretării vocale. Noutatea și originalitatea conceptului artistic a tezei este determinată de unicitatea repertoriului interpretat de autoarea prezentei teze; pentru prima dată în practica interpretativă națională este prezentat un repertoriu inedit în cadrul căruia folclorul muzical românesc este tratat în stil jazzistic. Valoarea aplicativă a lucrării: materialele și concluziile tezei pot fi utile în procesul de predare a disciplinelor: Canto de estradă și jazz, Stilistica interpretării vocale, Ansamblu vocal, Metodica predării disciplinei de specialitate (Canto de estradă și jazz), Istoria muzicii de estradă și jazz precum și în activitatea artistică a cântăreților de jazz. Aprobarea rezultatelor științifice și artistice. Rezultatele științifice au fost aprobate prin participarea la 6 conferințe științifice internaționale și reflectate în 6 articole științifice, publicate în Republica Moldova, România și Federația Rusă. Rezultatele componentei practice a tezei au fost aprobate în activitatea concertistică a autoarei desfășurată atât în Republica Moldova, cât și în alte țări ale lumii. Concomitent materialele și concluziile tezei sunt aplicate în practica pedagogică a autoarei la departamentul Muzicologie, Compoziție și Jazz al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
 • Item
  CREAŢIILE PENTRU CORN SEMNATE DE OLEG NEGRUŢA ÎN REPERTORIUL CONCERTISTIC ŞI DIDACTIC NAŢIONAL
  (2022) Munteanu, Dorina
  Scopul tezei constă în valorificarea muzicologică și interpretativă a creațiilor compozitorului O. Negruţa pentru corn ca parte componentă a repertoriul concertistic și didactic autohton pentru acest instrument. Obiectivele tezei sunt următoarele: analiza surselor științifice și didactice dedicate istoriei cornului, repertoriului simfonic și cameral; elucidarea tratării cornului în muzica autohtonă de diferite componențe interpretative și genuri; evidențierea limbajului muzical și procedeelor componistice folosite în lucrările pentru corn selectate; identificarea spectrului de probleme artistice și dificultăți tehnice de interpretare în creațiile analizate și formularea recomandărilor pentru depășirea acestora; fundamentarea importanței creațiilor pentru corn ale lui O. Negruța atât în practica artistică, cât și în formarea profesională a muzicianului. Noutatea și originalitatea conceptului artistic constă în realizarea unor tratări interpretative originale ale creațiilor pentru corn de O. Negruța, reflectate în cadrul celor trei recitaluri susținute pe parcursul anilor de studii, care au cuprins aproape întreaga creație a compozitorului pentru corn și pian, inclusiv cele două concerte pentru corn și orchestră. Totodată, noutatea conceptului artistic constă și în promovarea repertoriului național pentru corn la nivel internațional, în cadrul acestor concerte susținute pe parcursul studiilor, în trei țări. Noutatea lucrării teoretice rezidă în realizarea unei ample treceri în revistă a repertoriului pentru corn în componistica din Republica Moldova și a celui semnat de O. Negruța, ca fiind unul reprezentativ pentru acest instrument. Rezultatele cercetării completează și lărgesc cunoștințele despre repertoriul și arta de interpretare la corn în Republica Moldova, lucrarea fiind prima teză doctor dedicată acestui instrument în muzicologia autohtonă, iar creațiile pentru corn semnate de O. Negruța sunt analizate în premieră, integral, pe plan muzicologic și interpretativ. Valoarea aplicativă a lucrării, cuprinzând și cele șase articole publicate, prezintă un suport metodologic și didactic care poate contribui la activitatea individuală a interpreților corniști, al profesorilor de corn. Rezultatele cercetării pot fi utilizate în cursurile didactice teoretice și practice precum: Instrument (corn); Istoria interpretării instrumentale; Metodica predării instrumentului de specialitate, ș.a., și în pregătirea către evoluările concertistice. De asemenea, analiza teoretică a lucrărilor ar putea servi drept punct de pornire pentru studii mai aprofundate în acest sens. Implementarea rezultatelor științifice. Teza a fost realizată în cadrul școlii doctorale Studiul Artelor și Culturologie a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 6 articole și 3 rezumate, publicate în reviste științifice, publicațiile conferințelor și în cadrul celor 3 recitaluri prezentate.
 • Item
  PARTICULARITĂȚILE INTERPRETĂRII PARTIDELOR FEMININE CENTRALE ÎN OPERELE VERISTE DIN PERSPECTIVA TEATRULUI LIRIC CONTEMPORAN
  (2023) Busuioc, Tatiana
  Structura tezei include următoarele componente: introducere, două capitole, concluzii şi recomandări, 89 de pagini de text analitic, bibliografia din 93 de surse, 16 exemple muzicale. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 11 publicații ştiinţifice, două recitaluri și un spectacol de operă. Cuvinte-cheie: operă veristă, teatru liric contemporan, eroină centrală, partidă vocală, joc actoricesc, interpretare vocală, Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni, Santuzza. Domeniul de studiu: artă muzicală, interpretare vocală. Scopul şi obiectivele cercetării. Scopul cercetării rezidă în identificarea mecanismelor și tehnicilor interpretative moderne în teatrul liric, a diferitor modele de realizare a chipurilor feminine centrale în operele veriste și crearea unui personaj feminin central, integru și dinamic, într-un spectacol contemporan de operă – Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni. Obiective: delimitarea trăsăturilor caracteristice operei veriste prin prisma elementului vocal; studierea personajelor feminine în contextul ideatic și muzical al operelor veriste; evidențierea vocalistelor consacrate în rolurile feminine centrale din operele veriste și sublinierea particularităților interpretative specifice; determinarea unor modele regizorale contemporane ale operei Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni; analiza tratării interpretative a partidei feminine centrale din opera Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni montată la Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu pe 03 aprilie 2022 cu Tatiana Busuioc (autoarea tezei) în rolul Santuzzei. Noutatea și originalitatea conceptului artistic constă în prezentarea scenică a unui nou model de spectacol de operă prin prisma contemporaneității. Spectacolul Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni pus în scena Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu cu autoarea tezei – Tatiana Busuioc, în rolul feminin principal Santuzza, a îmbinat armonios viziuni moderne de scenografie, mișcare scenică, joc actoricesc, costume, dramaturgie, interpretare vocală, valorificând astfel rezultatele cercetării teoretice. Acest spectacol a fost o premieră absolută pentru arta muzicală din Republica Moldova. Noutatea și originalitatea științifică rezidă în sistematizarea fenomenelor ce se produc în teatrul liric în contemporaneitate și demonstrarea posibilităților oferite de opera veristă pentru realizarea unor noi abordări interpretative ale partidelor feminine. Componenta teoretică vine să completeze astfel un spațiu nestudiat în muzicologia națională, legat de spectacolul de operă contemporan. Ea se axează pe concepte teoretice fundamentale ale științei muzicale ce vizează istoria și teoria muzicii, arta interpretării vocale și actoricești, tendințele postmoderniste și aspecte legate de repercusiunile mass-mediei și tehnologiilor asupra artelor. Valoarea aplicativă a temei. Materialele cercetării de tip analitic și practic, ce reflectă o viziune de ansamblu asupra modalităților de tratare a personajului feminin verist prin prisma noilor tendințe ale spectacolului modern de operă, pot fi aplicate la studierea fenomenului în raport cu alte tipuri ale genului de operă. Ele sunt utile și pentru cursurile didactice Canto academic, Istoria artei vocale, Măiestria de operă, Istoria muzicii universale. Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice au fost prezentate în cadrul conferințelor științifice naționale şi internaționale din anii 2016-2022, în șapte articole științifice, patru teze, în manifestările organizate în cadrul proiectelor științifice de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice: Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor și creație componistică) în contemporaneitate (2015-2019) și Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova (2021). Rezultatele cercetării teoretice sunt reflectate în componenta practică a tezei, respectiv două recitaluri, un spectacol de operă Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni, într-un șir de concerte realizate în Republica Moldova și peste hotarele ei.
 • Item
  PRINCIPII DE REALIZARE ȘI INTERPRETARE A LUCRĂRILOR ACADEMICE TRANSCRISE PENTRU ACORDEON
  (2022) Știuca, Petru
  Structura tezei include: introducere, 2 capitole, 84 de pagini ale textului de bază, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 123 titluri, o anexă cu lucrările transcrise de autor. Cuvinte-cheie: transcripție muzicală, artă de interpretare, acordeon, muzică polifonică, muzică omofon-armonică, preludiu și fugă, solist-instrumentist. Domeniul de studiu: artă de interpretare, arta transcripției muzicale. Scopul cercetării constă în elucidarea principiilor de realizare a transcripțiilor pentru acordeon în contextul evidențierii particularităților tratării interpretative a acestora. Obiectivele: 1. concretizarea terminologiei legate de noțiunea de transcripție; 2. relevarea specificului de transcriere pentru acordeon a creațiilor polifonice, în baza originalelor pentru orgă; 3. stabilirea procedeelor de transcripție pentru acordeon a lucrărilor omofon-armonice, în baza originalelor pentru pian și vioară; 4. identificarea unor soluții practice de depășire a dificultăților de interpretare a repertoriului transcris și analizat. Noutatea și originalitatea conceptului artistic rezidă în realizarea unui repertoriu de transcripții pentru acordeon, conform metodologiilor contemporane identificate de autor, prezentat în cadrul recitalurilor, în proprie tratare interpretativă. Originalitatea conceptului artistic este determinată de abordările stilistic-interpretative ale acestor creații, din perspectiva unui discurs muzical transcris, ținând cont de specificul acordeonului. Teza prezintă în premieră un repertoriu nou transcris de autor pentru acest instrument și un concept interpretativ asupra acestuia, realizat din perspectiva cercetării teoretice, a practicii didactice și a executării concertistice. Noutatea lucrării teoretice constă în faptul că pentru prima dată într-o teză de doctorat a fost transcris și analizat, din perspectiva metodologică, științifică-muzicologică și interpretativă, un repertoriu reprezentativ de lucrări academice pentru acordeon, fapt ce a permis autorului, pe de o parte, elucidarea problemelor transcripției ca proces de creație și tehnică de realizare, iar, pe de alta, formularea unor recomandări metodice ce țin de ținuta artistică, stilistică și tehnică a interpretării. Valoarea aplicativă a lucrării. Materialele cercetării pot servi drept suport pentru studii științifice ulterioare, legate de problemele procesului de transcripție pentru acordeon sau pentru alte instrumente și de aspecte ale interpretării acestora. De asemenea, rezultatele cercetării pot fi utilizate în cursurile didactice teoretice și practice precum Instrument (acordeon); Istoria interpretării instrumentale; Metodica predării instrumentului de specialitate; Orchestrație; Aranjament ș.a. și se pretează a fi utile studenților interesați atât de procesul practic de realizare a transcripțiilor pentru acordeon, cât și de interpretarea acestora. Concluziile și recomandările pot fi întrebuințate în pregătirea către evoluările concertistice sau în scopul optimizării proceselor didactice de instruire în arta de interpretare la acordeon în sistemul de învățământ muzical național, la toate nivelele. Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice au fost realizate în contextul activităților profesionale didactice-științifice și interpretative ale autorului, la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, fiind reflectate în 6 articole și 5 rezumate publicate, în comunicările la conferințe și simpozioane științifice, în cadrul recitalurilor prezentate cât și în utilizarea în procesul didactic a transcripțiilor realizate de autor.