ORGA ÎN CREAȚIA CAMERALĂ A LUI DMITRI KIȚENKO

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Obiectul studiului îl constituie lucrările camerale ale lui D. Kițenko în care a fost inclusă orga: Preludiu și fugă în memoria lui D.D. Șostakovici pentru orgă, Suita pentru orgă, Litanii și Ave Maria pentru soprană, clarinet și orgă, Stabat Mater pentru mezzo-soprană și orgă, Missa pentru soprană, tenor și orgă. Scopul și obiectivele cercetării. Scopul cercetării constă în valorificarea științifică a creațiilor camerale ale lui Dmitri Kițenko pentru orgă și cu participarea orgii din punctul de vedere al afilierii stilistice și de gen, sferei de imagini, formei, mijloacelor de expresivitate muzicală, tratării interpretative. Obiectivele cercetării: clasificarea creațiilor camerale ale lui D. Kițenko pentru orgă și cu participarea orgii în funcție de componența interpretativă; caracterizarea bazei de gen, a compoziției, dramaturgiei și limbajului muzical a lucrărilor; studierea acestora sub aspectul realizării interpretative a partidei orgii; dezvăluirea specificului utilizării de către compozitor a orgii ca instrument solo și de ansamblu. Noutatea și originalitatea științifică a lucrării este determinată de faptul că pentru prima dată în muzicologia Republicii Moldova a fost abordată o temă legată de creația organistică autohtonă. În premieră, lucrările camerale ale lui Dmitri Kițenko pentru orgă și cu participarea orgii au devenit un subiect central de studiu. Unele din ele, precum Preludiul și fuga, Suita, Missa, au fost introduse de către autorul tezei în circuitul științific, iar altele au fost examinate dintr-o perspectivă nouă, în special în ceea ce privește rolul orgii în ele. Noutatea și originalitatea conceptului artistic rezidă în conținutul și interpretarea programelor recitalurilor în care au fost incluse capodopere ale muzicii organistice universale și compoziții semnate de D. Kițenko, fiind prezentate de autorul tezei într-o versiune interpretativă originală. Valoarea aplicativă a tezei constă în posibilitatea aplicării rezultatelor studiului în cursuri didactice precum Instrument și lectură la prima vizită (instrumente cu taste – orgă), Ansamblu cameral, Istoria artei interpretative, Forme muzicale, Istoria muzicii naționale. Concluziile și recomandările pot fi utilizate în pregătirea practică și activitatea concertistică a organiștilor. Implementarea rezultatelor. Componenta practică a tezei a fost prezentată în cadrul a trei recitaluri organizate în diferite săli de concert. Rezultatele cercetărilor teoretice sunt reflectate în 9 publicații, inclusiv 6 articole științifice și 3 rezumate ale comunicărilor la conferințe științifice. Materialele tezei au fost prezentate la 6 forumuri științifice: 5 conferințe științifice internaționale și 1 conferință regională cu participare internațională.
The research purpose is the scientific development of chamber works by Dmitry Kitsenko for the organ and with the participation of the organ from the point of view of genre and style affiliation, figurative structure, form, means of musical expression and performing interpretation. Research objectives: classification of D. Kitsenko's chamber works for organ and with the participation of the organ depending on the performing composition; characteristics of the genre basis, form, dramaturgy and musical language of the works; their analysis from the perspective of the performing realization of the organ part; discovery of the specifics of using the organ as a solo and ensemble instrument. The novelty and originality of the scientific research is determined by the fact that for the first time in the musicology of the Republic of Moldova, it reveals a topic related to national organ creation. In premiere, the central subject of study became Dmitry Kitsenko's chamber compositions for organ and with the participation of the organ. Some of them – Prelude and Fugue, Suite, Missa – were introduced by the author into scientific circulation, while others were considered from a new perspective, with emphasis on the role of the organ. The novelty and originality of the artistic concept is expressed in the content and interpretation of the concert programs, consisting of masterpieces of world organ music and compositions by D. Kitsenko and presented by the author of the dissertation in the original performance version. The practical significance of the dissertation is associated with the possibility of applying its results in didactic courses such as Instrument and Sight-reading (keyboard instruments – organ), Chamber Ensemble, History of Performance Art, Musical Forms, History of National Music. The conclusions and recommendations can be used in the practical training and concert activity of organists. Testing the results of the work. The practical component of the work was presented within the framework of three stage performances held in various halls. The results of the theoretical research are reflected in 9 publications, including 6 scientific articles and 3 thesis presentations at scientific conferences. The materials of the dissertation were presented at 6 scientific forums: 5 international scientific conferences and 1 regional conference with international participation.

Description

Keywords

Dmitri Kițenko, ansamblu, muzică de cameră, muzică pentru orgă

Citation

STREZEV, Mihail. Orga in creația camerală a lui Dmitri Kițenko: rez. al tz. de doct. în arte. Chișinău, 2023. 22 p.