MODELING INTRINSIC FACTORS OF INCLUSIVE ENGAGEMENT IN CITIZEN SCIENCE: INSIGHTS FROM THE PARTICIPANTS’ SURVEY ANALYSIS OF CSI-COP

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

University of Delhi, India

Abstract

Știința cetățenească inclusivă, un domeniu emergent, a fost supusă unei cercetări extinse. Studiile anterioare s-au concentrat în principal pe crearea de modele teoretice și strategii practice pentru diversificarea proiectelor de știință cetățenească (ȘC). Aceste studii s-au bazat pe cadre etice sau observații empirice post-proiect. Puține au examinat datele socio-demografice și comportamentale ale participanților activi. În mod remarcabil, niciunul, pe cât ne este cunoscut, nu a explorat trăsăturile potențialilor cercetători cetățeni ca factori intrinseci pentru a îmbunătăți diversitatea și implicarea în ȘC. Acest articol prezintă un nou model inclusiv de implicare în cetățenilor în știința, bazat pe analiza cantitativă a sondajelor administrate la 540 de participanți ai cursului gratuit de educație informală COMD (Curs Online Masiv și Deschis) „Dreptul tău la Confidențialitate Online” din opt țări în cadrul proiectului finanțat de UE, CSI-COP (Cercetători Cetățeni Investigând Respectarea Cookie-urilor și a GDPR pentru Aplicații). Sondajele au fost completate imediat după finalizarea etapei de formare și înainte de a se alătura proiectului ca cercetători cetățeni activi. Din cei 540 de participanți care au completat sondajele analizate în acest studiu, doar 170 (32%) au participat activ ca cercetători cetățeni în proiect. Prin urmare, studiul a încercat să înțeleagă ce caracterizează acești participanți în comparație cu cei care au decis să se abțină de la alăturarea proiectului după etapa de formare. Studiul a folosit analiza descriptivă și teste statistice avansate pentru a explora corelațiile dintre diferitele variabile de cercetare. Concluziile au relevat mai multe relații importante și factori predictivi pentru a deveni un cercetător cetățean pe baza analizei sondajelor, cum ar fi vârsta, genul, cultura, educația, accesibilitatea la internet și utilizarea aplicațiilor, precum și satisfacția față de COMD, modul de formare și intențiile inițiale de a deveni un cercetător cetățean. Aceste constatări duc la dezvoltarea unui model empiric pentru implicarea inclusivă în ȘC și îmbunătățesc înțelegerea factorilor interni care influențează intențiile și participarea efectivă a indivizilor ca cercetători cetățeni. Modelul conceput oferă perspective valoroase și implicații cheie pentru inițiativele viitoare de ȘC. Accentuează necesitatea unor strategii de recrutare țintite, concentrându-se pe grupurile subreprezentate și depășind barierele de accesibilitate. Experiențele de învățare pozitive, în special prin COMD-uri, sunt cruciale; îmbunătățirea programelor de formare și facilitarea accesului la materiale educaționale diverse din punct de vedere cultural poate stimula motivația participanților. Recunoașterea diferențelor de competență tehnologică și furnizarea resurselor necesare îmbunătățește implicarea activă. Abordarea decalajului între intenție și implicare este vitală; înțelegerea factorilor subiacenți și crearea unor medii de susținere pot transforma intențiile în implicare activă. Adoptarea diversității culturale prin strategii specifice limbii asigură un mediu inclusiv pentru contribuții eficiente. Inclusive citizen science, an emerging field, has seen extensive research. Prior studies primarily concentrated on creating theoretical models and practical strategies for diversifying citizen science (CS) projects. These studies relied on ethical frameworks or post-project empirical observations. Few examined active participants’ socio-demographic and behavioral data. Notably, none, to our knowledge, explored prospective citizen scientists’ traits as intrinsic factors to enhance diversity and engagement in CS. This paper presents a new inclusive CS engagement model based on quantitative analysis of surveys administered to 540 participants of the dedicated free informal education MOOC (Massive Open Online Course) ‘Your Right to Privacy Online’ from eight countries in the EU funded project, CSI-COP (Citizen Scientists Investigating Cookies and App GDPR compliance). The surveys were filled out just after completing the training stage and before joining the project as active CSs. Out of the 540 participants who completed the surveys analyzed in this study, only 170 (32%) individuals actively participated as CSs in the project. Therefore, the study attempted to understand what characterizes these participants compared to those who decided to refrain from joining the project after the training stage. The study employed descriptive analysis and advanced statistical tests to explore the correlations among different research variables. The findings revealed several important relationships and predictors for becoming a citizen scientist based on the surveys analysis, such as age, gender, culture, education, Internet accessibility and apps usage, as well as the satisfaction with the MOOC, the mode of training and initial intentions for becoming a CS. These findings lead to the development of the empirical model for inclusive engagement in CS and enhance the understanding of the internal factors that influence individuals’ intention and actual participation as CSs. The devised model offers valuable insights and key implications for future CS initiatives. It emphasizes the necessity of targeted recruitment strategies, focusing on underrepresented groups and overcoming accessibility barriers. Positive learning experiences, especially through MOOCs, are crucial; enhancing training programs and making educational materials accessible and culturally diverse can boost participant motivation. Acknowledging varying technological proficiency and providing necessary resources enhances active engagement. Addressing the intention-engagement gap is vital; understanding underlying factors and creating supportive environments can transform intentions into active involvement. Embracing cultural diversity through language-specific strategies ensures an inclusive environment for effective contributions.

Description

Keywords

știință cetățenească, cercetători cetățeni, confidențialitate online

Citation

HADAD S., ZHITOMIRSKY-GEFFET M., SHAH H., RIGLER D., CELENTANO U., TIENSUU H., …DUMITRAȘCO M. [et al.]. Modeling Intrinsic Factors of Inclusive Engagement in Citizen Science: Insights from the Participants’ Survey Analysis of CSI-COP. In: PLoS ONE. 2023, 18(11). DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0294575

Collections