3. Articole

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  REPERE DEONTOLOGICE DE FORMARE A ELITEI INTELECTUALE ARTISTICE: CONCORDANȚE DE ASIGURARE A CALITĂȚII STUDIILOR
  (AMTAP, 2023) Comendant, Tatiana.
  Din cele mai vechi timpuri, omenirea a produs direcții de formare a intelectului uman, susținute de valori, principii etice și norme morale, corelate cu asigurarea calității studiilor viitorilor specialiști. Calitatea reprezintă şi reflectă corelațiile elementelor constante care la rândul lor desemnează specificul fiecărei pârți. Dezvoltarea unei culturi a calității trebuie să fie asumată de toți actorii câmpului academic: de la studenți și cadre didactice până la conducerea și managementul instituției. Un rol important în această direcție îl dețin structurile interne și externe de asigurare a calității, care acordă suportul necesar și monitorizează măsurile de îmbunătățire continuă a calității serviciilor educaționale întreprinse de instituțiile de învățământ superior. Retrospectiva succintă prezentă în lucrare se va referi la fapte și situații din trecut și prezent, evocate în cursul orelor de „Știință a educației”. Aspectul aplicativ-didactic este exprimat printr-o metodologie ce contribuie la formarea viitorului specialist de înaltă calificare în domeniul învățământului artistic. Cuvinte-cheie: deontologie, elită intelectuală, elită intelectuală artistică, universitate, calitate, asigurare a calității studiilor, proiect QFORTE Since ancient times, mankind has produced directions for the formation of the human intellect, supported by values, ethical principles and moral norms, correlated with ensuring the quality of the studies of future specialists. The quality represents and reflects the correlations of the constant elements which in turn designate the specifics of each slope. The development of a culture of quality must be assumed by all actors in the academic field: from students and teaching staff to the leadership and management of the institution. An important role in this direction is played by internal and external quality assurance structures, which provide the necessary support and monitor the measures for continuous improvement of the quality of educational services undertaken by higher education institutions. The brief retrospective present in the paper will refer to facts and situations from the past and present, evoked during the "Science of education" classes. The applied-didactic aspect is expressed through a methodology that contributes to the training of the future highly qualified specialist in the field of artistic education. Keywords: deontology, intellectual elite, artistic intellectual elite, university, quality, quality assurance of studies, project QFORTE
 • Item
  MODELING INTRINSIC FACTORS OF INCLUSIVE ENGAGEMENT IN CITIZEN SCIENCE: INSIGHTS FROM THE PARTICIPANTS’ SURVEY ANALYSIS OF CSI-COP
  (University of Delhi, India, 2023) Dumitrașco, Marica
  Știința cetățenească inclusivă, un domeniu emergent, a fost supusă unei cercetări extinse. Studiile anterioare s-au concentrat în principal pe crearea de modele teoretice și strategii practice pentru diversificarea proiectelor de știință cetățenească (ȘC). Aceste studii s-au bazat pe cadre etice sau observații empirice post-proiect. Puține au examinat datele socio-demografice și comportamentale ale participanților activi. În mod remarcabil, niciunul, pe cât ne este cunoscut, nu a explorat trăsăturile potențialilor cercetători cetățeni ca factori intrinseci pentru a îmbunătăți diversitatea și implicarea în ȘC. Acest articol prezintă un nou model inclusiv de implicare în cetățenilor în știința, bazat pe analiza cantitativă a sondajelor administrate la 540 de participanți ai cursului gratuit de educație informală COMD (Curs Online Masiv și Deschis) „Dreptul tău la Confidențialitate Online” din opt țări în cadrul proiectului finanțat de UE, CSI-COP (Cercetători Cetățeni Investigând Respectarea Cookie-urilor și a GDPR pentru Aplicații). Sondajele au fost completate imediat după finalizarea etapei de formare și înainte de a se alătura proiectului ca cercetători cetățeni activi. Din cei 540 de participanți care au completat sondajele analizate în acest studiu, doar 170 (32%) au participat activ ca cercetători cetățeni în proiect. Prin urmare, studiul a încercat să înțeleagă ce caracterizează acești participanți în comparație cu cei care au decis să se abțină de la alăturarea proiectului după etapa de formare. Studiul a folosit analiza descriptivă și teste statistice avansate pentru a explora corelațiile dintre diferitele variabile de cercetare. Concluziile au relevat mai multe relații importante și factori predictivi pentru a deveni un cercetător cetățean pe baza analizei sondajelor, cum ar fi vârsta, genul, cultura, educația, accesibilitatea la internet și utilizarea aplicațiilor, precum și satisfacția față de COMD, modul de formare și intențiile inițiale de a deveni un cercetător cetățean. Aceste constatări duc la dezvoltarea unui model empiric pentru implicarea inclusivă în ȘC și îmbunătățesc înțelegerea factorilor interni care influențează intențiile și participarea efectivă a indivizilor ca cercetători cetățeni. Modelul conceput oferă perspective valoroase și implicații cheie pentru inițiativele viitoare de ȘC. Accentuează necesitatea unor strategii de recrutare țintite, concentrându-se pe grupurile subreprezentate și depășind barierele de accesibilitate. Experiențele de învățare pozitive, în special prin COMD-uri, sunt cruciale; îmbunătățirea programelor de formare și facilitarea accesului la materiale educaționale diverse din punct de vedere cultural poate stimula motivația participanților. Recunoașterea diferențelor de competență tehnologică și furnizarea resurselor necesare îmbunătățește implicarea activă. Abordarea decalajului între intenție și implicare este vitală; înțelegerea factorilor subiacenți și crearea unor medii de susținere pot transforma intențiile în implicare activă. Adoptarea diversității culturale prin strategii specifice limbii asigură un mediu inclusiv pentru contribuții eficiente. Inclusive citizen science, an emerging field, has seen extensive research. Prior studies primarily concentrated on creating theoretical models and practical strategies for diversifying citizen science (CS) projects. These studies relied on ethical frameworks or post-project empirical observations. Few examined active participants’ socio-demographic and behavioral data. Notably, none, to our knowledge, explored prospective citizen scientists’ traits as intrinsic factors to enhance diversity and engagement in CS. This paper presents a new inclusive CS engagement model based on quantitative analysis of surveys administered to 540 participants of the dedicated free informal education MOOC (Massive Open Online Course) ‘Your Right to Privacy Online’ from eight countries in the EU funded project, CSI-COP (Citizen Scientists Investigating Cookies and App GDPR compliance). The surveys were filled out just after completing the training stage and before joining the project as active CSs. Out of the 540 participants who completed the surveys analyzed in this study, only 170 (32%) individuals actively participated as CSs in the project. Therefore, the study attempted to understand what characterizes these participants compared to those who decided to refrain from joining the project after the training stage. The study employed descriptive analysis and advanced statistical tests to explore the correlations among different research variables. The findings revealed several important relationships and predictors for becoming a citizen scientist based on the surveys analysis, such as age, gender, culture, education, Internet accessibility and apps usage, as well as the satisfaction with the MOOC, the mode of training and initial intentions for becoming a CS. These findings lead to the development of the empirical model for inclusive engagement in CS and enhance the understanding of the internal factors that influence individuals’ intention and actual participation as CSs. The devised model offers valuable insights and key implications for future CS initiatives. It emphasizes the necessity of targeted recruitment strategies, focusing on underrepresented groups and overcoming accessibility barriers. Positive learning experiences, especially through MOOCs, are crucial; enhancing training programs and making educational materials accessible and culturally diverse can boost participant motivation. Acknowledging varying technological proficiency and providing necessary resources enhances active engagement. Addressing the intention-engagement gap is vital; understanding underlying factors and creating supportive environments can transform intentions into active involvement. Embracing cultural diversity through language-specific strategies ensures an inclusive environment for effective contributions.
 • Item
  CREAȚIA VICTORIEI COZMOLICI, UN SUBTIL UNIVERS AL NATURII ȘI FEMINITĂȚII
  (ASM, 2023) Rocaciuc, Victoria
  Creația pictoriței Victoria Cozmolici este rodul investigațiilor sale plastice bazate pe însușirea princi piilor formal-stilistice, morfologic izvorâte dintr-o serie de curente ale artei europene moderne și contemporane în care principiul abstractizării rămâne unul prioritar. Utilizând mijloacele și metodele tipice abstracționismului figurativ, expresionismului, stilului pop-art și combinându-le cu elementele constructive ale propriului limbaj artistic, pictorița abordează relațiile cromatice ale suprafețelor picturale drept elemente decorative de configurare a formei. Integrate în natură, personajele și obiectele din tablourile sale, transpuse adesea în siluete și chipuri feminine, creează un ritm vizual original de o logică constructivă aparte. Tematica este ancorată în viața cotidiană, natura este și fundal, și parte a acestei vieți, iar femeia, prin chipul său suav repetând ondulațiile plantelor – purtătoare de sensuri, de frumusețe și spiritualitate. The work of the painter Victoria Cozmolici is the fruit of her plastic investigations based on the formal-stylistic principles morphologi cally originating from a series of currents of modern and contemporary European art in which the principle of abstraction remains a priority. Ap proaching the means and methods of figurative abstractionism and abstract expressionism, pop-art style in combination with constructive elements that belong to her own artistic language, the painter carefully approaches the chromatic relationships of the pictorial surfaces as the decorative elements of form configuration. Integrated into nature, the characters and objects represented in the paintings signed by Victoria Cozmolici are often transfig ured into silhouettes and female faces, creating original visual rhythms of a particular constructive logic. The theme is focused on everyday life, nature is both the background and part of this life, and the woman, with her soft face repeating the undulations of the plates – bearer of meaning, beauty and spirituality.
 • Item
  MULTICULTURALISM VS. PLURALISM — NOI PERSPECTIVE ŞTIINŢIFICE DESPRE CULTURĂ ŞI IDENTITATE
  (AMTAP, 2023) Mitriuc, Ana
  Trăim într‑o lume în care valorile se redefinesc şi se restructurează. Epoca noastră, ca spaţiu istoric, este traversată de mutaţii profunde, fiind punctată de crize şi revoluţii în cele mai diverse domenii ale existenţei, dar nicăieri nu se resimt mai acut ca în orizontul cultural. De‑a lungul secolelor cultura şi identitatea culturală au fost provocate de noi perspective, dintre care multiculturalismul şi pluralismul, care constituie punctul ţintă în acest demers. Prin urmare, articolul cuprinde studii referitoare la noile ideologii politice cu accent asupra evoluţiilor acestora şi o tratare mai extinsă asupra mişcărilor şi politicilor generate de către acestea. În realizarea studiului m‑am concentrat asupra mai multor dimensiuni ale multiculturalismului, ca ideologie a pluralismului şi diversităţii. În acest scop, am apelat la o serie de termeni corelativi, precum: diversitate, multiculturalitate, inter‑culturalism, societate plurală şi cultură societală. În această ordine de idei, multiculturalismul se recomandă ca o soluţie potenţială cu deschideri semnificative pentru gestionarea adecvată a pluralităţii culturale. We live in a world where values are redefined and restructured. Our era, as a historical space, is traversed by profound changes, being punctuated by crises and revolutions in the most diverse fields of existence, but nowhere it is felt more sharply than in the horizon of culture. Through‑ out the centuries, culture and cultural identity have been challenged by new perspectives, among which multiculturalism and pluralism are the target point in this endeavor. Therefore, the article includes studies on new political ideologies, with an emphasis on their development and a broader treatment of the movements and policies generated by them. In developing the study, I focused on multiple dimensions of multiculturalism as the ideology of pluralism and diversity. For this purpose, we have resorted to a number of correlative terms, such as: diversity, multiculturalism, inter‑culturalism, plural society and social culture. In this order of ideas, multiculturalism is recommended as a potential solution, with significant openings for the proper management of cultural pluralism.
 • Item
  ÎNVĂŢĂMÂNTUL ARTISTIC — FUNDAMENT PENTRU EDIFICAREA UNEI SOCIETĂŢI SĂNĂTOASE ŞI PROSPERE
  (AMTAP, 2023) Șeican, Valeria
  În pofida ignoranţei totale faţă de domeniul învăţământului artistic, manifestat în timp, totuşi, graţie unor entuziaşti, Republica Moldova continuă să menţină funcţionale şcolile de artă, colegiile, academia. Sistemul instituţiilor există, dar im‑portanţa şi valorificarea acestuia stagnează. Chiar şi în aceste condiţii vitrege sistemul furnizează rezultate fascinante, care, însă, sunt valorificate înafara ţării.Trebuie adoptată politica guvernamentală a statelor civilizate care au conştientizat că anume cultura, prin centrele de creativitate, este driveral dezvoltării sociale şi economice a unui teritoriu. Despite the total ignorance towards the field of artistic education, manifested in time, however, the Republic of Moldova, thanks to enthusiasts, continues to keep the art schools, colleges, the Academy. The system of institutions exists, but its im‑portance and capitalization stagnates. Even in these unfavorable conditions, the system provides fascinating results, which, however, are used outside the country. There must be adopted the government policy of the civilized states that have realized that culture, through the creativity centers, is a driver of the social and economic development of a territory.
 • Item
  REFLECTION OF THE PROCESS OF DEVELOPING THE EUROPEAN IDENTITYON EXAMPLE OF STUDYING THE ARTISTIC VALUES OF ILLUSTRATIONS FOR LITERARY SKETCHES, SHORT STORIES AND NOVELS SIGNED BY MOLDAVIAN ARTIST ILIA BOGDESCO
  (2023) Rocaciuc, Victoria
  Moștenirea picturală și ilustrativă, cu ale sale calități narative și simbolice, filozofia și estetica secolului XX și XXI, dezvăluie o imagine complexă a lumii care conferă consistență imaginarului, reprezentată prin diversitatea graficii de carte. Studiul operelor grafice semnate de artiști vizuali, precum Ilia Bogdesco (1923-2010), ilustrând creațiile marilor scriitori recunoscuți la nivel Mondial, în contextual artei și culturii Republicii Moldova, își propune să transmită specialiștilor și publicului larg o perspectivă asupra dinamicii sistemelor formale ale artei moderne și contemporane, limbajelor plastice și tipologiilor artistice, în raport cu cerințele culturale și tehnologice ale modernității europene. Articolul pune în evidență evoluția și cele mai importante aspecte ale ilustrațiilor semnate de artistul vizual moldovean Ilia Bogdesco, incluse în repertoriul său bogat de lucrări în acest domeniu. Prezentarea și caracterizarea sincronă a operelor graficii de carte în cadrul diferitelor ediții repetate oferă perspective noi și interpretări mai profunde ale proceselor artistice și a fenomenelor culturale majore ale contemporaneității.
 • Item
  PROMOVAREA IDENTITĂȚII CULTURALE EUROPENE în MASS-MEDIA
  (UPSC, 2023) Lazarev, Ludmila
  Dezvoltarea identității europene este esențială în procesul de integrare europeană. Cultura este elementul de coeziune al Europei și poate menține o unitate durabilă într-o atât de vastă diversitate. Identitatea culturală europeană are nevoie de promovare pentru a aduce schimbări în ceea ce privește adoptarea valorilor europene comune în viața cetățenilor și pentru a contribui la europenizarea țării. Implicarea mass-mediei în susținerea și promovarea identității culturale europene este deosebit de importantă, având în vedere potențialul său persuasiv. Cum reușește sectorul audiovizual al Republicii Moldova să facă față provocărilor în acest proces, care sunt resursele și metodele utilizate în menținerea interesului cetățenilor față de tematicile europene, precum și promovarea înțelegerii și încurajarea trăirii sentimentului de europenitate, este obiectul acestui studiu. The development of European identity is essential in the process of European integration. It is culture that gives the European glue and can maintain a lasting unity in such a vast diversity. European cultural identity needs promotion in order to bring about changes regarding the adoption of common European values in the lives of citizens and contribute to the Europeanization of the country. The involvement of the media in supporting and promoting European cultural identity is particularly important, given its persuasive potential. How does the audiovisual sector of the Republic of Moldova manage to face the challenges in this process, what are the resources and methods used to maintain citizens' interest in European topics, understanding and experiencing the feeling of Europeanness is the object of this study.
 • Item
  CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF CONTINUOUS TRAINING PROGRAMS IN THE COMPASS PROJECT (ERASMUS+)
  (AMTAP, 2023) Valueva, Marina
  În mediul economic şi educaţional global actual principalele provocări pentru procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii sunt: inducerea oportunităţilor de învăţare informală, stimularea învăţării automatizate, acceptarea învăţării autofinanţate, stimularea participării universale la procesul de învăţare. Dezvoltarea societăţii informaţionale şi răspândirea pe scară largă a tehnologiei informaţiei dau naştere la noi oportunităţi de învăţare, orientează diversele puncte de vedere şi practicile consacrate spre însuşirea eficientă a modului în care ar trebui organizată şi desfăşurată predarea şi învăţarea. În acelaşi timp, globalizarea şi apariţia unor noi oameni de afaceri în economia mondială au intensificat concurenţa, multe ţări îndreptând producţia către produse şi servicii cu valoare adăugată mare, care solicită cunoştinţe profunde şi forţă de muncă de înaltă calificare. Conceptul de învăţare pe tot parcursul vieţii oferă perspectiva unei noi abordări radicale, în special, pentru procesul de învăţământ superior axat pe deschiderea universităţilor tradiţionale pentru cei care doresc să înveţe pe tot parcursul vieţii.
 • Item
  PERSPECTIVE DE DEMOCRATIZARE PRIN FORTIFICAREA CULTURII SECURITARE A PERSOANEI
  (AMTAP, 2023) Sprincean, Serghei
  Democratizarea societăţii umane este direct legată de necesitatea elaborării şi impunerii unui nou model de abordare faţă de fenomenul securitar. Această nouă abordare face parte integrantă din cultura securitară. Societatea umană, dar şi persoana individuală, posedă un set de valori şi modele cu privire la contracararea pericolelor şi riscurilor de securitate care formează cultura securitară, printre care siguranţa persoanei ocupă un loc primordial. În contextul procesului de globalizare, considerăm că este necesar să fie amplificată cultura securităţii, mai ales că societatea contemporană este una a riscurilor. Cultura securitară, sprijinită de concepţia securităţii umane, care pune accent pe dimensiunile non-militare ale securităţii, presupune, de asemenea, şi promovarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Cultura securitară presupune şi instituirea unor mecanisme de fortificare a educaţiei securitate şi a abilităţilor cetăţenilor de a se proteja contra diversităţii de riscuri securitare.
 • Item
  URBAN LANDSCAPE: AESTHETIC AND IDENTITY VALENCES
  (AMTAP, 2023) Lazarev, Ludmila
  În secolul XX noţiunea de peisaj urban, care însemna, iniţial, o specie de peisaj artistic, capătă o nouă conotaţie din perspectivă antropologică şi esteprivită ca parte a realităţii socio-culturale a oraşului, aspectul estetic al peisajului fiind integrat în dimensiunea lui identitară. Dimensiunea estetică a peisajului urban ţine, în mare parte, de aspectele vizuale ale oraşului, de corespondenţa dintre funcţie şi formă a spaţiilor urbane, de distribuţia şi compoziţia acestora, pe când caracterul identitar al unui spaţiu conferă peisajului urban valenţe unice de percepţie şi semnificaţie. Prin analiza a două situri urbane emblematice ale Chişinăului, cu referire la aspectele identitare şi estetice, articolul prezintă evoluţia şi reconfigurarea peisajului urban prin integrarea identităţii şi diversităţii estetice a siturilor, creând o imagine atractivă a oraşului atât pentru locuitori cât şi pentru turişti, contribuind la creşterea calităţii vieţii, coeziunii sociale şi dezvoltării durabile.
 • Item
  COMUNICAREA ARTISTICĂ: ASPECTE TEORETICE
  (AMTAP, 2023) Curchi, Veronica
  Comunicarea artistică este modalitatea de exprimare prin intermediul artei şi îşi are originile din cele mai vechi timpuri, odată cu primele manifestări artistice ale fiinţei umane. Arta paleolitică ne relatează viaţa cotidiană a omului, credinţele şi nivelul de conştientizare a lumii. Funcţia comunicativă a artei s-a păstrat până în prezent. Muzica, artele plastice, dansul, manifestările teatrale, poezia ne transmit diferite emoţii pe care le percepem dependent de personalitatea noastră. Comunicarea artistică este cercetată mai aprofundat după ce a apărut interesul ştiinţific asupra fenomenului comunicării în genere. Savanţi din diferite domenii şi-au expus viziunile asupra acestui subiect şi au descris comunicarea artistică prin raportul creator-operă, mesaj artistic-public şi artist-receptor.
 • Item
  EVOLUŢIA CONSTITUIRII TERMINOLOGICE A NOŢIUNII DE CREAŢIE ARTISTICĂ: DIVERGENŢE SOCIO-CULTURALE
  (AMTAP, 2023) Comendant, Tatiana; Ghețu, Ana
  În elaborarea studiului de faţă am încercat să evidenţiem constituirea terminologică a noţiunilor de creaţie, artă, fenomen artistic, dar şi să precizăm esenţa creaţiei artistice, rolul ei în interacţiunea cu societatea şi influenţa pe care o exercită asupra omenirii. Acest demers are o valoare, preponderent, teoretică, căci pentru a putea explica constituirea terminologică trebuie să pătrundem în conceptul şi originile fenomenului artistic sub aspecte culturologice şi sociale. Creaţia artistică este, fără îndoială, puternic implantată în realităţile spirituale în care apare, dar condiţiile contextuale de orice fel nu sunt suficiente pentru a explica geneza termenului. De aceea, ne-am referit deopotrivă şi la problemele privind apariţia fenomenului de creaţie, precum şi la evoluţia lui în diferite perioade istorice.
 • Item
  EDUCAȚIA CREATIVĂ – DOMENIU DE INTERES SPORIT PENTRU POLITIC ȘI POLITICIENI DIN TOATE TIMPURILE
  (AMTAP, 2023) Șeican, Valeria
  Într-o lume modernă atât de schimbătoare, când marea majoritate a principiilor guvernante se dovedesc a fi VOLATILE, arhetipurile culturale sunt TEMELIE unică pe care te poți baza, din moment ce alte principii fundamentale se dovedesc a fi false, iluzorii. Cultura, ca factor decizional primordial, determină formarea majorității modelelor de comportament în societate. Factorul CULTURAL și rolul de importanță majoră a acestuia, crucială chiar, sunt de o importanță deosebită în perioada de transformare revoluționară a societăților. În prezent, cele mai prestigioase CASE de consultanță strategică/politică internaționale INSISTĂ pe valorificarea MATRICEI CULTURALE a societăților (națiunilor, statelor) consultate la formarea Proiectelor de țară. Pentru a conferi un plus de autoritate, importanță, notorietate unui candidat, unui proiect politic, Strategiile sociale și politice moderne utilizează, în mod obligatoriu, în toate tipurile de campanii politice, conținut, forme, metode și autoritatea oamenilor de cultură. Astfel, Cultura devine domeniu de interes sporit pentru politic și politicieni din toate timpurile.
 • Item
  PARADIGMELE COMUNICĂRII ARTISTICE: PARTICULARITĂȚI DE CONSTITUIRE
  (AMTAP, 2023) Curchi, Veronica; Comendant, Tatiana
  Cercetarea reprezintă un studiu analitic asupra paradigmelor comunicării artistice, domeniu foarte puțin cercetat de comunitatea științifică. Autorul, referindu-se la lucrările și teoriile înaintate de cercetători, reprezentanții mai multe științe socioumanistice, încearcă o identificare și determinare a particularităților de constituire a paradigmelor comunicării artistice. În procesul de conceptualizare au fost examinate paradigmele: funcționalistă, alternativă, unilateralității, interpretativă care vizează nemijlocit valorile culturale și comunicațional-artistice ale societății.
 • Item
  IMPACTUL FENOMENULUI SOCIAL ASUPRA CONŢINUTURILOR SPIRITUALE
  (2010) Comendant, Tatiana; Caraman, Iurie
  The social life is characterized by the values that make them appear and disappear, circulate and evolve. The author mentions that the value dimension of society is closely connected wiht the millenary age of autochthones culture and with the spiritual unity of its creators. Any transfer of values from one consciousness to another constitutes, at the same time, an educational fact. Education is the main fact contributing to making social life and progress in society more active. The basis of social life, in general and that of the national one in particular is of spiritual character. The future development of the social life depends, eventually, on the spiritual content of the members of contemporary society. In this way, the investiment in culture and education is the most rewarding for the development of a lasting society.
 • Item
  RAPORTUL CULTURĂ – ȘTIINȚĂ: FACTORI DE EDUCAȚIE PENTRU TINERET
  (2014) Comendant, Tatiana
  Tema abordată în prezenta lucrare corelează exigențele înaintate de societate şi concepţia contemporană despre menirea universităţilor. Raportul cultură – ştiinţă este explicat de autor prin unghiul de vedere al ştiinţelor socio-umane, în special al ştiinţei sociologice. În lucrare se fac referinţe asupra rolului activ al ştiinţei în educaţie. Este consemnată atribuţia importantă a educatorului, ca purtător al mesajului ştiinţifico-cultural, în formarea ştiinţifico-morală a tineretului.