VALORIFICAREA FOLCLORULUI MUZICAL ROMÂNESC ÎN JAZZUL DIN REPUBLICA MOLDOVA LA CONFLUENŢA SECOLELOR XX-XXI: PROCEDEE ŞI TEHNICI DE INTERPRETARE VOCALĂ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Scopul investigației constă în fundamentarea teoretico-practică a tratării folclorului românesc în muzica vocală de jazz din Republica Moldova la confluența sec. XX-XXI. Obiectivele cercetării: culegerea și studiul materialelor notografice din fondurile bibliotecare; selectarea și analiza auditivă a celor mai reprezentative exemple audio și video; alegerea celor mai valoroase creații vocale bazate pe prelucrarea folclorului în stil jazzistic din repertoriul interpretelor: Geta Burlacu, Cristina Pintilie, Nadia Trohin, Maria Răducanu; depistarea procedeelor interpretative de geneză jazzistică; analiza detaliată a particularităților melodice, modal-armonice, ritmice, timbrale; determinarea aspectelor stilistice și arhitectonice ale exemplelor selectate, precum și scoaterea la iveală a unicității artistice a acestora; evidențierea specificului intonării vocale, a dicției și articulației parvenite din repertoriul folcloric de tradiție orală (hăulit, invocație, lălăit, melismatica populară). Noutatea și originalitatea științifică a cercetării: pentru prima dată în muzicologia națională se valorifică un strat important al culturii muzicale non-academice și anume interacțiunea jazzului cu folclorul muzical românesc privit sub aspectul interpretării vocale. Noutatea și originalitatea conceptului artistic a tezei este determinată de unicitatea repertoriului interpretat de autoarea prezentei teze; pentru prima dată în practica interpretativă națională este prezentat un repertoriu inedit în cadrul căruia folclorul muzical românesc este tratat în stil jazzistic. Valoarea aplicativă a lucrării: materialele și concluziile tezei pot fi utile în procesul de predare a disciplinelor: Canto de estradă și jazz, Stilistica interpretării vocale, Ansamblu vocal, Metodica predării disciplinei de specialitate (Canto de estradă și jazz), Istoria muzicii de estradă și jazz precum și în activitatea artistică a cântăreților de jazz. Aprobarea rezultatelor științifice și artistice. Rezultatele științifice au fost aprobate prin participarea la 6 conferințe științifice internaționale și reflectate în 6 articole științifice, publicate în Republica Moldova, România și Federația Rusă. Rezultatele componentei practice a tezei au fost aprobate în activitatea concertistică a autoarei desfășurată atât în Republica Moldova, cât și în alte țări ale lumii. Concomitent materialele și concluziile tezei sunt aplicate în practica pedagogică a autoarei la departamentul Muzicologie, Compoziție și Jazz al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
The aim of the investigation consists in theoretical and practical capitalization of Romanian folclor’ treatment in vocal jazz music of the Republic of Moldova on the turn of 20th-21st centuries. The objectives of the thesis consist in: collection and study of sheet music materials from library funds; selection and audio analysis of the most representative audio and video examples; the choice of the most valuable creations based on the folklore treatment in a jazz style from the repertoire of the singers: Geta Burlacu, Cristina Pintilie, Nadia Trohin, Maria Răducanu; detecting the performing tools of jazz genesis; the detailed analysis of the melodic, modal-harmonic, rhythmic, timbre particularities; determining the stylistic and composition aspects of the selected examples, as well as revealing their artistic uniqueness; highlighting the specifics of vocal intonation, diction and articulation derived from the folklore repertoire of oral tradition (hăulit, invocație, lălăit, folk ornamentation). The scientific novelty and originality of the research: for the first time in national musicology an important layer of non-academic musical culture is capitalized, namely the interaction of jazz with Romanian musical folklore treated from the aspect of vocal performance. The novelty and originality of artistic concept of the theses is determined by the uniqueness of the repertoire studied and performed by the author of the dissertation; for the first time in the national performing practice an unusual repertoire based on the fusion of Romanian musical folclor with jazz music has valorized. The applicative value of the work: the author comes with a scientific approach that can be useful in the teaching process of the subjects: Pop and Jazz Singing, Stylistics of Vocal Interpretation, Vocal Ensemble, Teaching Methodology of Specialization Discipline (Pop and Jazz Singing) and History of Popular Music. Approval of scientific and artistic results. The scientific results were approved by participating in 6 international scientific conferences being reflected in 6 scientific articles published in the Republic of Moldova, Romania and the Russian Federation. The artistic results were used in the concert activity of the author of the thesis carried out both in the Republic of Moldova and in other countries of the world. At the same time, the materials and conclusions of the thesis are applied in the pedagogical practice of the author at the Department of Musicology, Composition and Jazz of the Academy of Music, Theatre and Fine Arts.

Description

Keywords

folclorul românesc urban, canto, jazz, tehnică vocală

Citation

ROMANENCO, Cristina. Valorificarea folclorului muzical românesc în jazzul din Republica Moldova la confluenţa secolelor xx-xxi: procedee şi tehnici de interpretare vocală: rez. tz. doct. Chișnău, 2022. 26 p.