INDUSTRIA MUZICALĂ GLOBALĂ: TEORIA VERIGILOR SLABE

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Articolul este centrat pe analiza culturologică a lanţului valoric al industriei muzicale globale. Cercetarea polarizează componentele structurale ale industriei muzicale globale prin includerea lor în cadrul unei figuri ilustrative elaborate de autor. Acest procedeu este utilizat pentru argumentarea propriei viziuni asupra industriei muzicale, deşi problematica cercetată conţine precedentul incursiunii autorului atât în domeniul funcţional al industriei muzicale cât şi în teoriile anterioare despre industria muzicală. Astfel, în condiţiile persistenţei conflictului dintre creativitatea muzicală şi progresul tehnologic, teoria verigilor slabe evidenţiază principalul aspect structural: erodarea conexiunilor funcţionale dintre componentele proximale ale industriei muzicale şi apariţia breşelor sistemice. Specificul cercetării constă în identificarea şi interpretarea culturologică a verigilor slabe ale actualei industrii muzicale. În rezultat, sunt înaintate două direcţii de dezvoltare a industriei muzicale globale — revolutivă şi involutivă, care conturează două industrii noi: industria muzicii create şi industria sunetului produs. Această cercetare completează spectrul teoretic al sociologiei culturii, precum şi domeniul managementului artistic din sectoarele public şi privat. Totodată, analiza impactului cultural, a industriei muzicale globalizate asupra structurilor autohtone de industrie muzicală oferă cercetării caracter civilizaţional, relevanţă şi aplicabilitate pentru Republica Moldova.
The article is centered on the cultural analysis of the weak links of the global music industry. The research polarizes the structural components of the global music industry by including them within an illustrative figure developed by the author. This procedure is used to argue the personal vision on the music industry, although the researched issue contains the author’s precedent incursion into both the functional field of the music industry and the previous theories about the music industry. Thus, under the conditions of the persistence of the conflict between the musical creativity and technological progress, the theory of weak links highlights the main structural aspect: between the proximal components of the music industry there is a constant erosion of functional connections, which leads to the appearance of systemic breaches. The special feature of the research consists in the identification and interpretation of the weak links of the current music industry. As a result of the research, two directions of development of the global music industry are put forward- revolutive and involutive, which are shaping two new industries: the created music industry and the produced sound industry. This research complements the theoretical spectrum of the sociology of culture as well as the field of arts management in the public and private sectors. At the same time, the analysis of the cultural impact, of the globalized music industry on the local music industry structures gives this research a civilized character, relevance and applicability for the Republic of Moldova.

Description

Keywords

industria muzicală, teoria verigilor slabe, veriga creativă, veriga consumatorului final

Citation

BADICU, Iurie. Industria muzicală globală: teoria verigilor slabe. In: Învățământul artistic – dimensiuni culturale: conf. șt., 15 apr. 2022, Chişinău. Chișinău: Notograf Prim, 2022, pp. 195-201. ISBN 978-9975-84-176-4. DOI: 10.55383/iadc2022.37

Collections