3. Articole

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  RELAŢIA DINTRE TEXT ŞI SPECTACOL ÎN TEATRUL RADIOFONIC
  (AMTAP, 2023) Alexei, Ludmila
  Obiectul cercetării îl constituie relaţionarea dintre text şi spectacol în teatrul dramatic, text şi spectacol în teatrul radiofonic, cu identificarea principalelor similitudini şi diferenţe între aceste forme de artă teatrală. Constatarea noastră porneşte de la faptul că şi în cazul teatrului radiofonic, şiîn cazul teatrului dramatic la bază se află dramaturgia, adică literatura dramatică, piesele autorilor, care au scris sau scriu special pentru teatrul radiofonic, cu excepţia faptului că în teatrul sonor sunetul este cel care creează imaginile, în lipsa unui decor, a luminilor, scenografiei etc. Cercetarea se bazează pe conceptele teoreticienilor, criticilor de teatru, dramaturgilor, scenariştilor, care continuă să îmbogăţească ambele domenii, să investigheze şi să indice graniţele apropiate sau îndepărtate dintre teatrul radiofonic şi teatrul dramatic, precum şi să traseze noile direcţii de dezvoltare şi inovaţie în domeniul formelor de expunere a mesajului ideatic prin teatru în secolul XXI. The object of the research is the relationship between text and performance in the dramatic theater, text and performance in the radio theater, with the identification of the main similarities and differences between these forms of theatrical art. Our finding starts from the fact that both in the case of radio and dramatic theater, the basis is dramaturgy, i.e. dramatic literature, the plays of authors who have written or are writing specifically for the radio, theater, with the exception that in the sound theater, it is the sound that creates the images in the absence of scenery, lights, scenography etc. The research is based on the concepts of theorists, theater critics, dramatists, script writers who continue to enrich both fields, investigate and indicate the close or distant boundaries between the radio theater and dramatic theater, as well as dis‑cover new directions of development and innovation in the field of forms of exposition of the ideational message through the theater in the 20th century
 • Item
  «ЭПОХА ОТКРЫТИЯ» ВОСТОЧНЫХ ТЕАТРОВ: ГОРДОН КРЭГ, ВСЕВОЛОД МЕЙЕРХОЛЬД
  (AMTAP, 2023) Ermicioi, Nina; Târțău, Svetlana
  Interesul faţă de teatrul oriental, ca sursă a idealurilor uitate ale civilizaţiilor antice, a început să capete amploare în Europa în prima jumătate a secolului XX. Unul dintre primii cugetători teatrali, care a luat cursul spre tradiţiile Orientului, a fost Gordon Craig, pentru care teatrul din Orient a devenit un generator de gânduri asociate cu eliberarea jocului actoricesc de caracterul spontan al izbucnirilor emoţionale. Descoperirile făcute sub influenţa practicii teatrale orientale au determinat direcţia de gândire teatrală ulterioară a lui Gordon Craig. La rândul său, Vsevolod Meyerhold a sintetizat tehnicile actoriceşti ale teatrului Kabuki şi ale dramei europene. In Europe, the interest towards the oriental theatre, as the source of the forgotten ideals of ancient civilizations, had been beginning to rise in the first half of the 20th century. Gordon Craig was one of the first theatrical thinkers who had taken a course to the traditions of the East. The experience of the Eastern theatre had become for him a generator of thoughts related to the actor’s liberation from the random nature of emotional outbursts during the acting. Discoveries influenced by the Eastern theatrical practice had been determining the direction of Gordon Craig’s subsequent theatrical thinking. In his turn, Vsevolod Meyerhold synthesized the Kabuki’s acting techniques and European drama.
 • Item
  ИЗМЕНЕНИЕ ЛЕКСИКИ БАЛЕТНОГО ТЕАТРА В СЕРЕДИНЕ ХХ ВЕКА
  (AMTAP, 2023) Casian, Tatiana
  Aceasta lucrare ştiinţifică discută schimbările în lexicul teatrului de balet. Procesele de transformare lexicului şi a formei spectacolului în baletul rus şi baletul cel din Vest nu se desfăşurau concomitent, ci cu caracteristici speciale. Însă, rezultatul acestor procese este formarea a mijloacelor de expresivitate, care au fost utilizate la sfârşitul secolului al XX‑lea de maeştrii de balet indiferent de originea lor şi originea trupei cu care ei au lucrat. În legătură cu această, au fost studiate tendinţe generale în transformarea mijloacelor de expresivitate a teatrului mondial de balet al secolului precedent. Cu toate acestea, au fost analizate şi descrise acele procese, care erau specifice pentru baletul rus şi baletul cel din Vest. The changes in the language of ballet theatreare examined in this article. The processes of transformation of thelexic and form of the performance took place in the Russian and Western ballet ‑not simultaneously sometimes, but with characteristic features. However, the formation of means of expression became a result of those processes, which by the end of the XX century were used by ballettmeisters, regardless of their origin and the origin of the troupe they worked with. Thus, the general trends in the change of means of expression of the world ballet theatre lexicof the last century are examined. And those processes that were specific for Russian and Western ballet only are analyzed and described as well.
 • Item
  ACROBAŢII ŞI LUPTE SCENICE: TEHNICĂ ŞI EXPRESIVITATE
  (AMTAP, 2023) Mardari, Oleg
  În lucrarea de faţă îmi voi împărtăşi propria părere şi metodele de lucru, care se bazează pe o vastă experienţă în calitate de profesor şi coregraf de luptă scenică. Voi vorbi despre importanţa pregătirii corporale a studentului, despre tehnica loviturilor fără contact şi cu contact direct, despre rolul măiestriei actorului în crearea luptei scenice. Voi menţiona importanţa tehnicii securităţii şi a stării psiho‑fizice astudentului în crearea unei situaţii de conflict, diferenţa dintre o luptă reală şi una teatrală. Sper că această cercetare va ajuta studenţilor să conştientizeze importanţa respectării tehnicii securităţii, să evite traumele fizice care pot apărea din lipsa de cunoştinţe sau având o atitudine neserioasă faţă de această disciplină. In the present work I will share my own opinion and working methods, which are based on extensive experience as a stage fight teacher and choreographer. I will talk about the importance of the student’s physical training, the technique of non‑contact and direct contact strikes, and the role of the actor’s skill in creating a stage combat. I will mention the importance of the security technique and the psycho‑physical state of the student in creating a conflict situation, the difference between a real fight and a theatrical one. I hope that this research will help the students to be aware of the importance of respecting the security technique, to avoid physical traumas that may occur due to lack of knowledge or having a non‑serious attitude towards this discipline.
 • Item
  ASPECTE TEORETICE ŞI EVOLUTIVE ALE MONODRAMEI
  (AMTAP, 2023) Triboi, Olga; Târțău, Svetlana
  În secolul XXI monodrama deschide noi perspective pentru teatru, fiind una dintre cele mai complexe forme de artă. Dar, până în prezent, nu există suficiente cercetări multidimensionale ale specificului şi particularităţilor acestei forme dramatice. Articolul conţine o analiză a aspectelor teoretice şi evolutive ale monodramei. În articol găsim mai multe definiţii ale monodramei din diverse surse, una dintre ele este o reprezentaţie teatrală care implică un actor. Este similar cu un monolog dramatic prin faptul că publicul este martor la gândurile şi acţiunile unui singur personaj. Acest tip de spectacol poate fi găsit în teatrul muzical, în operă şi în piesele de teatru. Monodrama este prezentă în toate etapele dezvoltării istorice a artei teatrale. Este important de menţionat faptul că monodrama, ca formă de dramaturgie, reprezintă sinteza a două tipuri de artă esenţial diferite, cum ar fi teatrul şi literatura. Potrivit lui Evreinov, monodrama este o „proiecţie a sufletului” personajului central în lumea exterioară. In the 21st century, monodrama opens new perspectives for theater, being one of the most complex art forms. But until now there are not enough multidimensional researches of the specifics and particularities of this dramatic form. The article contains an analysis of the theoretical and evolutionary aspects of the monodrama. We find several definitions of monodrama in various sources, one of them — is a theatrical performance involving an actor. It is similar to a dramatic monologue by the fact that the audience witnesses the thoughts and actions of a single character. This type of performance can be found in the musical theater, opera, and stage plays. Monodrama is present in all the stages of the historical development of theatrical art. It is important to note that monodrama, as a form of dramaturgy, is the synthesis of two essentially different art types, such as the theater and literature. According to Evreinov, the monodrama is a „soul projection” of the central character into the outside world.
 • Item
  TIPOLOGIZAREA CHIPURILOR SCENICE ÎN PROCESUL CREĂRII SPECTACOLULUI COREGRAFIC
  (AMTAP, 2023) Bețișor, Angela
  Crearea şi redarea chipurilor scenice constituie o preocupare artistică permanentă a fiecărui coregraf. Ideile şi temele îmbinate în soluţii creative formează esenţa expunerii coregrafice contemporane. De multe ori chipul coregrafic în balet este identic cu protagonistul, adică cu personajul spectacolului. Esenţa chipului coregrafic este concepută de maestrul de balet, care, fiind reprodusă de interpret, capătă o întruchipare individuală în spectacol. Coregraful are sarcina să identifice un echivalent vizual al conceptului despre imaginea personajului, să conducă spre o dominare absolută sau relativă a categoriei etice a lui. Aspectul etic în balet este exprimat mereu prin prisma dimensiunii estetice. Prin analiza spectacolelor clasice de balet autorul încearcă să descifreze tipologia chipurilor scenice în contextul creării conceptului regizoral‑coregrafic al spectacolului de balet contemporan, evidenţiind trei grupuri principale: chipuri‑simboluri, chipuri‑categorii şi chipuri‑funcţii. Fiecare categorie este caracterizată şi exemplificată detaliat. Totodată, sunt expuse câteva reguli‑principii în scopul organizării şi interpretării chipurilor principale în spectacol. În concluzie se menţionează că diversitatea tipurilor de chipuri artistice este determinată de apartenenţa lor la tip, de legile de dezvoltare interioare şi de „materialul” folosit de fiecare artă. Creating and rendering stage images is a permanent artistic concern of every choreographer. The ideas and themes combined in creative solutions are the essence of the contemporary choreographic exposition. In ballet, the choreographic image is often identical with the protagonist, that is, with the character in the ballet. The basis of the choreographic image is designed by the ballet master. Reproduced by the performer, it acquires an individual embodiment in the choreographic performance. The choreographer has the task to identify a visual equivalent of the concept of the character’s image, to lead to an absolute or relative domination of his ethical category. The ethical aspect in ballet is always expressed through the prism of the aesthetic dimension. The author tries, through the analysis of classical ballet performances, to decipher the typology of stage images in the context of creating the directorial‑choreographic concept of the contemporary ballet show. In this context, three main groups are highlighted: images‑symbols, images‑categories and images‑functions. Each category is characterized and exemplified in detail. At the same time, some rules‑principles are exposed in order to organize and interpret the parts of the main characters in the ballet performance. In conclusion, it is mentioned that the diversity of types of artistic images is determined by their belonging to the type, the laws of internal development and the „material” used by each art.
 • Item
  TEXTELE CÂNTECELOR POPULARE ROMÂNEŞTI: POETICITATE ŞI DILETANTISM ARTISTIC
  (AMTAP, 2023) Șchiopu, Constantin
  În articol sunt analizate textele mai multor cântece populare româneşti. Autorul, prin analize concrete, susţine că autenticitatea este trăsătura definitorie a cântecelor populare, implicit, a textelor acestora. Ceea ce caracterizează textele cântecelor populare de autor din perioada de după independenţă, în special, sunt erorile de exprimare, sărăcia poetică, lipsa de afectivitate, de forţă de sugestie, de muzicalitate, de ambiguitate a cuvântului. Păstrând spiritul de petrecere, de bucurie totală, caracteristic perioadei construcţiei socialiste, o mare parte din presupusele cântece populare din Republica Moldova, din ultimele trei decenii, relatează despre fericirea colectivă a moldovenilor. The article addresses several issues related to the Romanian folk songs. Initially, the texts of several Romanian folk songs from the perspective of poetics are analyzed. The author, through concrete analyzes, shows that authenticity is the defining feature of folk songs, implicity of their texts. What characterizes the texts of these folk songs are errors of expression, poetic poverty, lack of affectivity, of the force of suggestion, of musicality, of the ambiguity of the word. Keeping the spirit of partying, of total joy, characteristic of the period of socialist construction, a large parte of the alleged folk songs in the Republic of Moldova, from the last 3 decades, relates about the collective happiness of Moldovans.
 • Item
  COMPANIA TEATR.DOC DIN RUSIA: ANULAREA CONVENŢIILOR TEATRULUI CLASIC
  (AMTAP, 2023) Starciuc, Mariana
  În Rusia teatrul documentar este practicat şi promovat de proiectul colectiv, independent, necomercial, nonguvernamental. Teatr.doc, platformă artistică care şi‑a stabilit şi urmează anumite principii în activitatea practicată: reflectă conflicte sociale grave, cercetează zonele periferice ale existenţei umane, este centrată pe teme provocatoare, explorează tehnici novatoare în crearea spectacolului, abordează teme interzise, necercetate anterior în teatru, optează pentru simplitatea şi claritatea exprimării, consideră drept factor primordial impactul social produs de spectacol, neagă noţiunea de „artă pentru artă”. Scopul studiului este de a identifica principiile artistice enunţate în spectacolele de referinţă produse de Teatr.doc, aflat în opoziţie cu teatrul clasic. In Russia, the documentary theater is practiced and promoted by the collective, independent, non‑commercial, non‑governmental project. Teatr.Doc is an artistic platform that has established itself and follows certain principles in its activity: it reflects serious social conflicts, researches the peripheral areas of human existence, is centered on provocative themes, explores innovative techniques in the creation of the show, approaches forbidden themes, previously not researched in the theater, opts for simplicity and clarity of expression, considers the social impact produced by the show as a primary factor, denies the notion of „art for art’s sake”. The purpose of the study is to identify the artistic principles enunciated in the reference performances produced by the Teatr.Doc, which is in opposition to the classical theatre.
 • Item
  TEATRUL TRADIŢIONAL VERSUS TEATRUL DOCUMENTAR: REPERE TEORETICE ŞI DELIMITĂRI CONCEPTUALE
  (AMTAP, 2023) Starciuc, Mariana
  Scopul demersului autoarei constă în identificarea caracteristicilor teatrului documentar prin raportare la cel tradiţional. Reflectând asupra conceptelor teoreticienilor teatrali, concluzionăm că teatrul tradiţional este unul iluzoriu, receptorul-spectator crede drept realitate lumea fictivă produsă de spectacolul teatral. Subiectele dramatice au structură integră şi logică, cu „început, mijloc şi sfârşit”, acţiunea scenică se succede într-o ordine canonică. Spre deosebire de teatrul tradiţional, teatrul documentar este unul anti-iluzoriu, anti-ficţiune şi se remarcă prin reproducerea fidelă, exactă a realului, având la bază investigaţia, cercetarea şi reflectarea documentelor de arhivă, a actelor legislative, rapoartelor, stenogramelor proceselor dem judecată, proceselor verbale înregistrate la diverse acţiuni, întruniri, congrese etc.; a biografiilor; mărturiilor, interviurilor preluate de la respondenţii-donatori şi transpuse într-o formulă neprelucrată artistic; a cazurilor, evenimentelor întâmplate într-o realitate imediată ş.a.
 • Item
  ADEVĂR ŞI ADEVĂR ARTISTIC ÎN TEATRUL DOCUMENTAR: NOI CONTEXTE DE ABORDARE
  (AMTAP, 2023) Șchiopu, Constantin
  Fenomenul imersiunii esteticului în social, mai ales când este vorba despre faptul teatral documentar, impune tot mai mult abordarea operei de artă, implicit, a celei dramatice, din perspectiva a două concepte-cheie — „adevăr” şi „adevăr artistic”. Apărut la începutul secolului XX ca formă anticanonică, teatrul documentar a suscitat un şir de discuţii, parte din ele negând conceptul de „adevăr artistic” ca drept caracteristică a acestei manifestări spectaculare. Astfel, în articol se fac referinţe la diferite perspective (ontologică, logico-semantică, valorico-existenţială şi gnoseologică), teorii (a corespondenţei, coerenţei, operaţional-pragmatică etc.), fiind analizat, totodată, raportul „artă/teatru documentar — adevăr — adevăr artistic”.
 • Item
  EUGENIO BARBA: MIŞCAREA SPRE UNIVERSALITATEA TEATRALĂ
  (AMTAP, 2023) Catereva, Irina
  Eugenio Barba este fondatorul şi regizorul teatrului norvegian Odin, pedagog, teoretician al teatrului contemporan. Face parte din cohorta regizorilor care şi-au adus contribuţia la crearea lexicului modern al expresivităţii actoriceşti. Dezvăluind aspectele transculturale şi bazându-se pe cercetările contemporane, Barba îşi propune să dezvăluie componentele universale actoriceşti, originile cărora le găseşte în unitatea aspectului spiritual şi psihofiziologic al acestora. El tinde spre expresivitatea actorului născută din întregul său potenţial uman. Formarea limbajului expresivităţii actoriceşti în creaţia lui Barba este indispensabilă de una din tendinţele strălucitoare ale dezvoltării artei teatrale europene din a doua jumătate a secolului XX — mişcarea spre universalitatea teatrală.
 • Item
  INDUSTRIA MUZICALĂ GLOBALĂ: TEORIA VERIGILOR SLABE
  (AMTAP, 2023) Badicu, Iurie
  Articolul este centrat pe analiza culturologică a lanţului valoric al industriei muzicale globale. Cercetarea polarizează componentele structurale ale industriei muzicale globale prin includerea lor în cadrul unei figuri ilustrative elaborate de autor. Acest procedeu este utilizat pentru argumentarea propriei viziuni asupra industriei muzicale, deşi problematica cercetată conţine precedentul incursiunii autorului atât în domeniul funcţional al industriei muzicale cât şi în teoriile anterioare despre industria muzicală. Astfel, în condiţiile persistenţei conflictului dintre creativitatea muzicală şi progresul tehnologic, teoria verigilor slabe evidenţiază principalul aspect structural: erodarea conexiunilor funcţionale dintre componentele proximale ale industriei muzicale şi apariţia breşelor sistemice. Specificul cercetării constă în identificarea şi interpretarea culturologică a verigilor slabe ale actualei industrii muzicale. În rezultat, sunt înaintate două direcţii de dezvoltare a industriei muzicale globale — revolutivă şi involutivă, care conturează două industrii noi: industria muzicii create şi industria sunetului produs. Această cercetare completează spectrul teoretic al sociologiei culturii, precum şi domeniul managementului artistic din sectoarele public şi privat. Totodată, analiza impactului cultural, a industriei muzicale globalizate asupra structurilor autohtone de industrie muzicală oferă cercetării caracter civilizaţional, relevanţă şi aplicabilitate pentru Republica Moldova.
 • Item
  TENDINȚA INDUSTRIEI CINEMATOGRAFICE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CEI 30 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ
  (AMTAP, 2023) Mărgineanu, Virgiliu
  În anii ’90, odată cu prăbușirea imperiului sovietic, se ruinau și sistemele după care funcționau anumite domenii artistice. Personalități importante ale filmului moldovenesc deveneau legende. Cele câteva nume noi păreau lipsite de perspectiva unui viitor luminos, iar filmul, ca a șaptea artă, stingea lumina și trăgea cortina. Dacă e să aruncăm o privire în trecut, pe de o parte, cinematografia moldovenească are un parcurs cu realizări de mare impact, cu o istorie bogată, dar, în același timp, e domeniul cel mai slab dezvoltat, dacă e să-l raportăm la ascensiunea pe care au parcurs-o alte arte de după independență încoace.
 • Item
  NUMELE SCENIC ȘI MARCA MUZICALĂ PROTEJATĂ: ANALIZA BRANDINGULUI MUZICAL DIN REPUBLICA MOLDOVA
  (AMTAP, 2023) Badicu, Iurie
  Prezenta lucrare evidențiază importanța numelui scenic protejat în dezvoltarea industriei muzicale și oferă răspuns la întrebarea: din totalitatea mărcilor comerciale protejate în lume, câte mărci muzicale sunt în Republica Moldova și care sunt acestea? Autorul a desfășurat o cercetare în care a efectuat analiza etapizată și complexă a brandingului muzical autohton. S-au investigat plenar numele scenice protejate și reprezentative pentru industria muzicală din Republica Moldova în perioada anilor 2012-2021. Pentru înregistrarea unui rezultat cantitativ, calitativ, semnificativ și actualizat, autorul a combinat mai multe metode și principii metodologice de cercetare, aplicând mărcilor comerciale următoarele criterii de validare: valabilitatea, reprezentativitatea, valorificarea, valorizarea, conexiunea socială, conexiunea profesională și criteriul apartenenței la industria muzicală din Republica Moldova. Întru evitarea erorilor s-au contrapus și au fost comparate baze de date clasificate, grupate, criptate, structurate și codificate ale diferitor entități reprezentative. Autorul concluzionează prin considerentul că marca muzicală protejată asigură dezvoltarea industriei muzicale autohtone și exercită un impact cultural și economic semnificativ, contribuind astfel la dezvoltarea culturii și societății din Republica Moldova. Prin evidențierea importanței abordării culturologice a numelui scenic protejat, cercetarea reprezintă o noutate în domeniul studiului culturii și a managementului artistic public și privat.
 • Item
  APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA DANSULUI CLASIC: PREMISE ȘI PARTICULARITĂȚI
  (AMTAP, 2023) Apostol, Snejana
  Apariția și dezvoltarea dansului clasic și, în special, a baletului a fost influențată de mai mulți factori interni și externi și, în primul rând, de evoluția artei coregrafice populare, baletul devenind genul superior al artei coregrafice. În articolul dat sunt analizate pe larg etapele constituirii dansului clasic, începând cu sec. al XIV-lea și finalizând cu epoca contemporană. Se caracterizează particularitățile dezvoltării dansului clasic, ale baletului, în țările europene, inclusiv în Republica Moldova. Se apreciază și rolul dominant al marilor interpreți și coregrafi în dezvoltarea baletului. Totodată, se pune accent pe abordarea baletului ca gen de artă coregrafică sintetic, care include în sine coregrafia, dramaturgia, muzica, arta plastică.
 • Item
  REVIRIMENT ÎN TEATRUL DE PĂPUŞI
  (2017) Jucov, Titus
 • Item
  PROVOCAREA LUI PATRICE CHÉREAU: ACTE DE LIMBAJ ÎN INTERACŢIUNE
  (2012) Roșca, Angelina
  The paper is devoted to social and aesthetic challenges of Patrice Chéreau, a rebellious personality endowed with reckless energy, who revolutionized theatre and opera. Particular attention is paid to director’s way to put in interaction speech acts belonging to different arts. The myths-performances are analyzed, especially those where the French director leads elite artistic forces towards postmodern desacralization. Here is where we find Chéreau’s way to create a condensed moment, defined by Bertold Brecht as Social Gestus. Then we follow his both scandalous and triumphal route, culminated in the award of Europe Theatre Prize (Thessaloniki, Greece, 2008).
 • Item
  EXPERIENŢELE POSTMODERNISTE ÎN POLIFONIA TEATRALĂ FRANCO-ROMÂNĂ
  (ULIM, 2006) Roșca, Angelina
  Una dintre cele mai importante consecinţe ale naturii ludice a artei posmoderniste este pasiunea pentru mit. Adevărul este că şi modernismul simţea o anumită atracţie faţă de sensul universal al acestuia, forţa lui nelimitată de sugestie şi caracterul energizant, imperativ. Postmodernismul a anunţat posibilitatea coexistenţei şi interacţiunii a oricăror tradiţii.
 • Item
  LIMBA SI IDENTITATEA ÎN SPAȚIUL MITICO-RITUALIC AL TEATRULUI
  (ULIM, 2007) Roșca, Angelina
  Abordările rituale sunt acum în mare vogă în miscarea teatrală mondială. De aici se cere concluzia că teatrele există într-o bună armonie cu identitățile sale. Regizorii produc o multitudine de versiuni artistice ale ritului. Raportul dintre rit si eficacitate simbolică este menținut de “seturi de obiecte reale si de mijloace simbolice”. Ei au atins mari performanțe în făurirea unui teatru ritualic, de semnificație, de simbol. Ei au ajuns la sublima înțelegere că “teatrul este altarul ritmului universal, în care gestul si sunetul trebuiesc contopite pentru realizarea unei armonii definitive”.
 • Item
  SCHIMBAREA MODELULUI DRAMATURGIC. DIMENSIUNEA ESTETICĂ ŞI CEA SOCIALĂ ÎN TRASEUL EVOLUTIV AUTOHTON
  (2013) Roșca, Angelina
  Se vehiculează ideea că în 1990-2000 autorii dramatici erau preocupaţi doar de formă, stil, iar din 2000 devin pasionaţi de viaţa cetăţii. Adevărul este că în prima perioada dramaturgii testează noi dimensiuni estetice ale textului, dar şi elementul social, pe când în perioada următoare aceştia deseori pun socialul în faţa artisticului. Din 1990 până în prezent, urmărim un perpetuu proces de reconfigurare a formelor dramatice prin exploatarea: teatrului absurdului pe linia Ionesco, Beckett, Mrozek şi Vişniec (Plasatoarele şi Luministul de C. Cheianu, Crima sângeroasă din Staţiunea Violetelor şi Concert la violă pentru câini de D. Crudu ş.a.); dramaturgiei pirandelliene (Terasa Zgârâie nori de Călin Sobietski-Mânăscurtă ş.a.); arsenalului postmodernist (Fotografii cu clovni invizibili, Minte-mă, minte-mă de N. Negru, Mama lor de urmaşi de A. Roşca ş.a.); componentelor expresiv-stilistice ale avangardei (Saxofonul cu frunze roşii de V. Butnaru); esteticii „in-yer-face theatre” (textele N. Esinenco); tehnicii „verbatim” (A şaptea Kafana, Casa M. ş.a.). În vederea redresării situaţii dramaturgiei autohtone, la 4 septembrie 2012 în incinta Uniunii Teatrale din Republica Moldova are loc deschiderea oficială a Centrului de Dramaturgie Contemporană (CDC).