3. Articole

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  ВИТРАЖНЫЙ АНСАМБЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ ЭТНОГРАФИИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ КИШИНЕВA
  (AMTAP, 2023) Maftior, Elena; Brigalda, Eleonora
  Prezentul studiu este dedicat examinării etapelor de realizare a ansamblului de vitralii al edificiului Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Chişinău. În acest scop, sunt evidenţiate principalele caracteristici şi trăsături ale ansamblului de vitralii în diferite perioade de timp, punându‑se un accent deosebit pe semnificaţia vădit simbolică a imaginii antice Uroboros. În baza cercetărilor efectuate se argumentează necesitatea restaurării vitraliilor — elemente de unicat ale edificiului. This work is dedicated to the study of the stages of creation and evolution of the ensemble of stained glass windows of the National Museum of Ethnography and Natural History. To this end, the authors highlight the main characteristics and features of the ensemble of stained glass windows in different periods of time, with a special emphasis on the obvious symbolic significance of the Uroboros ancient images. On the basis of the research carried out, the necessity of restoring the stained glass windows is argued — unique elements of the building.
 • Item
  IMPACTUL CRIZELOR GLOBALE ASUPRA PRINCIPALELOR DIRECŢII ÎN MODĂ
  (AMTAP, 2023) Veste, Maia
  Comunicarea dată reflectă impactul crizelor globale, precum războaie şi evenimente politice, asupra direcţiilor de modă şi schimbările care au avut loc în industria modei în urma coronavirusului. În articol sunt relevate evenimentele istorice, politice şi economice care au influenţat dezvoltarea modei. Se argumentează democratizarea modei în urma Revoluţiei Franceze, formarea stilului anilor ’40 ca urmare a Războiului al Doilea Mondial, care a lăsat moda în urmă. Sunt evidenţiate şi evenimentele sociale din secolele XX‑XXI, precum stilul hippie, apărut în America ca un protest împotriva restricţiilor impuse de stat, împotriva războaielor şi a culturii consumului, proclamând pacea şi libertatea. La rândul său, este menţionată şi pandemia virusului COVID‑19, care a oprit irevocabil producţia de îmbrăcăminte şi, în cele din urmă, a afectat puternic industria modei. În acest sens, autorul explică influenţa semnificativă a crizelor globale sau locale asupra dezvoltării industriei de modă, precum şi factorii care au stimulat intensificarea căutărilor designerilor pentru noi soluţii creative şi formarea tendinţelor în modă. The paper reflects the impact of global crises, like wars and political events, on fashion trends and how the fashion industry has changed following the coronavirus. The article reveals the historical, political and economic events that influenced the development of fashion. It is argued the democratization of fashion following the French Revolution, the formation of the style of the 40s, caused by the Second World War that left fashion behind. The social events of the 20th‑21st centuries are also highlighted, such as the hippie style that appeared in America as a protest against the state restrictions, against wars and consuming culture, proclaiming peace and freedom. In its turn, the pandemic of the COVID‑19 virus is also mentioned, which irrevocably stopped the production of clothing and, in the end, strongly affected the fashion industry. In this sense, the author explains the significant influence of global or local crises on the development of the fashion industry, as well as the factors that stimulated the intensification of designers’ searches for new creative solutions and the formation of fashion trends.
 • Item
  REPERE CONCEPTUAL‑ESTETICE PRIVIND UTILIZAREA PLEIN‑AIRULUI CU STUDENŢII
  (AMTAP, 2023) Jabinschi, Ion
  Autorul punctează repere pentru o receptare corectă şi eficientă a mediului înconjurător redat pe suprafaţa tabloului pânzei direct în sânul naturii. Aplicând tehnici şi tehnologii picturale, studenţii/educabilii însuşesc cele mai importante structuri şi modele ale tabloului artistic al/din naturii/ă, se familiarizează cu sistemul perceptiv‑vizual şi estetic; începe formarea şi stabilirea atitudinilor şi relaţiilor cu lumea/mediul înconjurător, cu raportul artistului plastic/pictorului faţă de natură şi faţă de sine ca relaţie de cunoaştere care este dat de raportul subiect‑obiect, pe care îl poate reda/expune într‑o viziune proprie în/prin creaţia sa. Creaţia prin pictură în plein‑air presupune o aprofundare a cunoştinţelor şi practicarea/exersarea continuă, materializarea ideilor prin culori, care este o metoda eficientă de educaţie artistico‑estetică. The author points out the guidelines for a correct and efficient reception of the environment rendered on the surface of the painting/canvas directly in the bosom of nature. Applying pictorial techniques and technologies, students/learners acquire the most important structures and models of the artistic picture of/from nature, familiarize themselves with the perceptual‑visual and aesthetic system; begins the formation and establishment of attitudes and relationships with the world /surrounding environment, with the plastic artist/painter’s relationship with nature and with himself as a knowledge relationship that is given by the subject‑object relationship, which he can render/expose in a vision of his own in/through his creation. Creation through plein‑air painting, involves a deepening of knowledge and continuous practice/exercise, the materialization of ideas through colors, which is an effective method of artistic‑aesthetic education.
 • Item
  INFLUENŢA PLEIN-AIRULUI ASUPRA DEZVOLTĂRII PERCEPŢIEI VIZUALE A STUDENŢILOR ÎN PICTURĂ
  (AMTAP, 2023) Jabinschi, Ion
  Autorul pune în valoare o metodă specifică de dezvoltare a percepţiei vizual — plein-airul, care este considerată una dintre cele mai eficiente în educaţia artistico-plastică a studenţilor, în special, în formarea şi dezvoltarea abilităţilor percepţiei vizuale prin creaţii proprii de pictură. De asemenea, autorul punctează repere pentru o receptare corectă şi eficientă a mediului înconjurător redat pe suprafaţa tabloului/pânzei direct în sânul naturii. Aplicând tehnici şi tehnologii picturale, studenţii/educabilii însuşesc cele mai importante structuri şi modele ale tabloului artistic al naturii/din natură, se familiarizează cu sistemul perceptiv-vizual şi estetic. Astfel, începe formarea şi stabilirea atitudinilor şi relaţiilor cu lumea şi mediul înconjurător pe care studenţii le pot reda printr-o viziune proprie.