3. Articole

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 61
 • Item
  ACREDITAREA INSTITUȚIONALĂ CA INSTRUMENT DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PERFORMANȚEI UNIVERSITARE
  (AMTAP, 2023) Roman, Ruslana
  Acreditarea instituțională reprezintă un proces important în învățământul superior, cu impact semnificativ asupra performanței universitare. În acest articol, autorul explorează modul în care acreditarea instituțională poate acționa ca un instrument cheie pentru îmbunătățirea calității și eficienței învățământului superior. Prin intermediul evaluării și certificării formale, acreditarea încurajează universitățile să respecte standardele de calitate stabilite, promovând astfel excelența academică. Articolul evidențiază, de asemenea, beneficiile acreditării instituționale asupra studenților, care pot avea încredere că primesc o educație de calitate, pot accesa resurse academice de înaltă calitate și pot profita de mobilitatea academică internațională. În plus, acreditarea poate servi ca un instrument de marketing pentru universități, atrăgând studenți, profesori și investitori. Cuvinte-cheie: acreditare, performanță universitară, asigurarea calității, acreditare instituțională, îmbunătățire continuă, învățământ superior, proiectul QFORTE Institutional accreditation is an important process in higher education, with a significant impact on university performance. In this article, the author explores how institutional accreditation can act as a key tool for improving the quality and efficiency of higher education. Through formal assessment and certification, accreditation encourages universities to meet set quality standards, thereby promoting academic excellence. The article also highlights the benefits of institutional accreditation for students, who can be assured of receiving a quality education, have access to high-quality academic resources and benefit from international academic mobility. In addition, accreditation can serve as a marketing tool for universities, attracting students, teachers and investors. Keywords: accreditation, academic performance, quality assurance, institutional accreditation, continuous improvement, higher education, project QFORTE
 • Item
  IMPORTANȚA IMPLEMENTĂRII STRATEGIILOR DE ASIGURARE A CALITĂȚII STUDIILOR ÎN CADRUL ACADEMIEI DE MUZICĂ, TEATRU ȘI ARTE PLASTICE
  (AMTAP, 2023) Gîrbu, Ecaterina
  În articol se evidențiază importanța implementării strategiilor de asigurare a calității în cadrul învățământului superior din Republica Moldova, în contextul orientării spre integrare în Uniunea Europeană. Participarea la proiectul QFORTE a accelerat procesul de acreditare instituțională internațională, cu evaluări recente pentru Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Obiectivele proiectului includ îmbunătățirea managementului asigurării calității, revizuirea structurilor europene de recunoaștere a diplomelor și promovarea transparenței în învățământ. Colaborarea cu universitățile din UE oferă oportunități extinse în educație și consolidează imaginea instituțională. Strategiile abordate în cadrul proiectului QFORTE au evidențiat importanța dialogului în îmbunătățirea procesului de studiu. O procedură importantă o constituie evaluarea cadrelor didactice prin intermediul chestionării ceea ce contribuie la dezvoltarea continuă și transparența sistemului de învățământ superior. Feedback-ul direct al studenților favorizează adaptarea curriculumului și a metodelor de predare, îmbunătățind experiența academică. Relația profesor-student, bazată pe dialog deschis, constituie un element semnificativ în motivarea și succesul studenților. Colaborarea eficientă între studenți și cadrele didactice contribuie la consolidarea reputației instituției și promovarea excelenței academice în AMTAP. Cuvinte-cheie: proiectul QFORTE, strategii de asigurare a calității studiilor, îmbunătățire, promovare instituțională, evaluări, feedback The article highlights the importance of implementing quality assurance strategies in higher education in the Republic of Moldova, in the context of moving towards integration into the European Union. Participation in the QFORTE project has accelerated the process of international institutional accreditation, with recent evaluations for the Academy of Music, Theatre and Fine Arts. Project objectives include improving quality assurance management, reviewing European diploma recognition procedures and promoting transparency in education. Collaboration with EU universities offers expanded opportunities in education and strengthens the institutional image. The strategies addressed in the QFORTE project explore the importance of dialogue in improving the education process. An important procedure is the evaluation of teachers through questionnaires, which contributes to the continuous development and transparency of the higher education system. Direct student feedback favors the adaptation of the curriculum and teaching methods, improving the academic experience. The teacher-student relationship, based on open dialogue, is a significant element in student motivation and success. Effective collaboration between students and teachers contributes to strengthening the reputation of the institution and promoting academic excellence in AMTAP. Keywords: QFORTE project, study quality assurance strategies, improvement, institutional promotion, evaluations, feedback
 • Item
  ASIGURAREA CALITĂȚII STUDIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR MUZICAL
  (AMTAP, 2023) Gamurari, Pavel
  Procesul de la Bologna și dezvoltarea învățământului superior european au generat schimbări semnificative, inclusiv în asigurarea calității, cu adaptări la nivel național și instituțional. Acest articol a fost elaborat cu sprijinul proiectului QFORTE, în cadrul căruia au fost elaborate și aprobate un set de acte atât la nivel național, cât și la nivel instituțional, și s-a acordat atenție învățământului muzical superior, pentru care este crucial să se recunoască specificitățile și să se valorifice diversitatea în procesele de evaluare și acreditare. Articolul explorează rolul muzicii în educație și formare, evidențiind nevoia de programe flexibile și resurse adecvate pentru dezvoltarea abilităților artistice și intelectuale ale studenților. Cuvinte-cheie: Procesul de la Bologna, asigurarea calității, evaluare, acreditare, diversitate, specificități, proiectul QFORTE. The Bologna Process and the development of European higher education have brought significant changes, including in quality assurance, with adaptations at national and institutional levels. This article was developed with the support of the QFORTE project, where a set of acts were developed and approved at both national and institutional level, and attention was paid to higher music education, for which it is crucial to recognize specificities and leverage diversity in evaluation and accreditation processes. The article explores the role of music in education and training, highlighting the need for flexible programs and adequate resources to develop students' artistic and intellectual skills. Keywords: The Bologna Process, quality assurance, assessment, accreditation, diversity, specificities, project QFORTE
 • Item
  SONATA PENTRU FLAUT ȘI PIAN NR. 2 DE SIGISMUND TODUŢĂ: RECOMANDĂRI INTERPRETATIVE
  (AMTAP, 2023) Serbinov, Maria
  Personalitatea lui Sigismund Toduţă este una deosebit de importantă în cultura muzicală românească a secolului XX. Cu o însemnată carieră de muzicolog şi profesor, muzicianul a excelat şi în domeniul compoziţiei, lăsându‑ne o moştenire valoroasă ce include creaţii în diverse genuri muzicale. Articolul de faţă se referă la Sonata nr. 2 pentru flaut şi pian, a cărei partitură a fost compusă în etapa târzie a componisticii lui Sigismund Toduţă. Acesta ar fi un argument solid în perceperea opusului drept o exprimare artistică a contextului social‑politic românesc al vremii respective, precum şi un rezumat al propriei vieţi, angajate pe toate dimensiunile în serviciul divin al artei muzicale. Prin urmare, lucrarea cuprinde tehnici de compoziţie şi un limbaj muzical destul de complex, fapt ce duce la o responsabilizare interpretativă desăvârşită. The name of Sigismund Toduţă is a particularly important one in the Romanian musical culture of the 20th century. With a significant career as a musicologist and teacher, the musician also excelled in the field of composition, leaving us a valuable legacy that includes creations in various musical genres. This article refers to Sonata no. 2 for flute and piano, whose score saw the light of day in the late stage of Sigismund Toduţă’s composition. This would be a solid argument in perceiving the opus as an artistic expression of the Romanian social‑political context of the respective time, as well as a summary of one’s own life, engaged in all dimensions in the divine service of musical art. Therefore, the work includes compositional techniques and a rather complex musical language, which leads to a complete interpretative responsibility.
 • Item
  СОНАТА ДЛЯ СКРИПКИ И ФОРТЕПИАНО ЗЛАТЫ ТКАЧ — КОМПОЗИЦИЯ И МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЯЗЫК, ВОПРОСЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
  (AMTAP, 2023) Saulova, Inessa
  În articol sunt cercetate realizările componistice din ultima perioadă de creaţie a compozitoarei Zlata Tcaci, analizându‑se în detaliu Sonata pentru vioară şi pian scrisă în 2005. Autorul propune recomandări metodice pentru rezolvarea problemelor tehnice şi artistice în procesul de interpretare a acestei lucrări, menţionând, în concluzie, importanţa deosebită a Sonatei atât în procesul educaţional cât şi în repertoriul concertistic al violoniştilor şi pianiştilor. The article characterizes the recent achievements of the work of Zlata Tkaci, The Sonata for violin and piano, written by the author in 2005, is analyzed in detail. The author gives methodological recommendations for solving technical and artistic tasks when performing this work. The conclusion is made about the importance of the Sonata both in the educational process and in the concert repertoire of violinists and pianists.
 • Item
  ПЕРВАЯ ЧАСТЬ СИМФОНИЧЕСКИХ ТАНЦЕВ CЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА В КОНТЕКСТЕ ДИРИЖЕРСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
  (AMTAP, 2023) Ceausov, Denis
  Acest articol este dedicat analizei interpretative (dirijorale) a primei părţi a „Dansurilor simfonice” semnate de S. Rahmaninov. În baza unui studiu amănunţit al partiturii, al înregistrărilor existente, inclusiv al interpretării unui aranjament pentru pian al operei de către compozitor în timpul vieţii, precum şi în baza materialelor documentare şi de analiză a metodelor de interpretare a unor dirijori de seamă ai timpului nostru, sunt formulate recomandări de interpretare care contribuie la elaborarea unei strategii de performanţă coerentă şi motivată, capabilă să reflecte conceptul compoziţional al lui S. Rahmaninov. This article is dedicated to the interpretative (namely conducting) analysis of the first part of the „Symphonic Dances” written by S. Rachmaninov in 1940. Based on a thorough study of the score, the existing recordings, including the interpretation of a piano version of the work made by the composer himself, as well as the documentary materials and the analysis of the interpretations of the leading conductors of our time, interpretation recommendations are formulated that allow the construction of a coherent, motivated interpretative strategy that reflects the composer’s concept.
 • Item
  ВЕРОНИКА ГАРШТЯ: НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ В ХОРОВОЙ КАПЕЛЛЕ ДОЙНА
  (AMTAP, 2023) Blîndu, Natalia
  Articolul tratează etapa iniţială a vieţii şi carierei profesionale a celebrei artiste Veronica Garştea, conducător artistic şi prim‑dirijor al Capelei Corale „Doina” (1963—2012). Această etapă include anii de tinereţe ai artistei, inclusiv până în anul 1963. Studiul analizează activitatea Distinsei Doamne în calitate de maestru de cor al capelei, precum şi colaborarea cu Vladimir Minin. De asemenea, sunt expuse ecourile şi recenziile din presa timpului privind înalta apreciere a profesionalismului şi talentului artistic al protagonistei. În concluzie, se subliniază că primii ani de activitate profesională a Veronicăi Garştea în cadrul Capelei Corale „Doina” au contribuit în mod esenţial la continuarea carierei de dirijor a artistei, constituind, incontestabil, şi o perioadă‑cheie în formarea şi afirmarea Domniei Sale, care a devenit legenda artei corale naţionale din a doua jumătate a secolului XX. This article deals with the initial period of the life and artistic career of the famous Veronica Garstea, the artistic director and first conductor of the „Doina” Choral Chapel. This period covers the years of the artist’s youth until 1963. Her activity as the choirmaster of the chapel, her collaboration with Vladimir Minin, reviews in the allied press regarding the high appreciation of her professionalism and talent are analyzed. It is concluded that the first years of professional activity of conductor Veronica Garştea in the Doina Choral Chapel determined the continuation of her career as a conductor and were a key period in her development as a successful conductor and artistic director of the chapel in the second half of the 20th century
 • Item
  INSTRUMENTE DE PERCUŢIE DIN PERIOADA BEBOP‑ULUI: ASPECTE STILISTICE ŞI INTERPRETATIVE
  (AMTAP, 2023) Moiseev, Petru
  Scopul articolului constă în analiza aportului percuţioniştilor în evoluţia jazzului, în general, şi în dezvoltarea curentului bebop, în special. Pornind de la ideea că stilul bebop a apărut ca o reacţie la stilul swing, ignorând unele elemente ale acestuia şi dezvoltând altele, autorul studiază aportul toboşarilor Jo Jones, Sid Catlett, Kenny Clarke, Max Roach şi Dave Tough în dezvoltarea tehnicilor de interpretare la instrumente de percuţie. Autorul scoate la iveală cele mai reprezentative procedee interpretative aplicate la instrumente de percuţie precum: bombs, pops, kicks, crash etc. De asemenea, se oferă o analiză succintă a piesei clasice din perioada bebop‑ului „Shaw ’Nuff” compuse de Dizzy Gillespie şi Charlie Parker. În înregistrarea piesei vizate face parte toboşarul Sid Catlett. The purpose of the article is to analyze the contribution of percussionists to the evolution of jazz in general and to the development of bebop in particular. Starting from the idea that the bebop style appeared as a reaction to the swing style, ignoring some elements of it and developing others, the author studies the contribution of the drummers Jo Jones, Sid Catlett, Kenny Clarke, Max Roach and Dave Tough to the development of the techniques of playing percussion instruments. The author reveals the most representative performing methods applied to percussion instruments such as: bombs, pops, kicks, crashes, etc. A brief analysis of the classic bebop‑era piece „Shaw ‘Nuff” composed by Dizzy Gillespie and Charlie Parker is also provided. Drummer Sid Catlett took part in the recording of this piece
 • Item
  АУДИОЗАПИСИ М. ЧЕБОТАРИ ИТАЛЬЯНСКИХ ОПЕР В.А. МОЦАРТА
  (AMTAP, 2023) Pilipețchi, Serghei
  Muzica vocală a lui W.A. Mozart a constituit o parte importantă din creaţia M. Cebotari. Acest lucru este menţionat în diverse studii critice şi cercetări muzicologice, care au fost publicate pe parcursul mai multor ani şi s‑au bazat, în acelaşi timp, pe înregistrările audio ale celebrei cântăreţe de operă. Un succes deosebit i‑au adus sopranei rolurile interpretate în operele italiene ale compozitorului: Susanna şi Contesa din „Nunta lui Figaro”, Zerlina şi Donna Anna din „Don Giovanni”. Articolul analizează succint sau detaliat toate înregistrările acestor partide care s‑au păstrat şi au fost interpretate în întregime sau fragmentar de către M. Cebotari. The vocal music of W.A. Mozart was the most important part of M. Cebotari’s creation. This is indicated by critics and musicological studies of different years, also based on her audio recordings. The singer was particularly successful in the roles of the composer’s Italian operas “Susanna and the Countess” in “The Marriage of Figaro”, as well as “Zerlina and Donna Anna” from “Don Giovanni”. The article briefly or in detail analyzes all the recordings of these parts, performed by M. Cebotari in full or in fragments.
 • Item
  FORMAREA INSTRUMENTELOR BAS ÎN PERIOADA ANILOR 1910 — ÎNCEPUTUL ANILOR 1950
  (AMTAP, 2023) Vitiuc, Alexandr
  În prezentul articol autorul studiază specificul construcţiei instrumentelor bas şi modernizării acestora în perioada anilor 1910 — începutul anilor 1950. Sunt examinate mai multe modele: mandolina bas Gibson Style J Mando Bass; prototipul chitarei bas electrificate de Lloyd Loar; contrabasul electric cu corp unic de Paul Tutmarc; Chitara bass Audiovox #736 Electric Bass Fiddle. O atenţie deosebită este acordată primei chitare bas produsă în masă — Fender Precision Bass — fabricată de Leo Fender. In this article, the author examines the specifics of the bass instruments construction and their upgrading during the 1910s — early 1950s. Several models are examined: the Gibson Style J Mando Bass mandolin; Lloyd Loar’s electrified bass guitar prototype; the single body electric double bass by Paul Tutmarc; the Audiovox #736 Electric Bass Fiddle. Special attention is paid to the first mass‑produced Fender Precision Bass made by Leo Fender
 • Item
  VOCALIZA: DE LA JUBILAŢIE LA CONCERT
  (AMTAP, 2023) Coșciug, Tatiana
  Vocaliza, ca gen al muzicii vocale, este o creaţie muzicală fără cuvinte şi se interpretează, de obicei, pe o anumită vocală, aceasta fiind vocala „a”. În calitate de studiu tehnic, vocaliza îndeplineşte mai multe funcţii: îmbunătăţeşte respiraţia, antrenează atât muşchii abdominali cât şi corzile vocale, dezvoltă rezonatoarele, extinzând treptat diapazonul interpretului. Originară încă din secolul al IX‑lea, vocaliza a avut o dezvoltare activă şi a supravieţuit până în zilele noastre. Descrierile vocalizării timpurii sub formă de jubilaţie implică cântecul muncitorilor, care era folosit pentru a le facilita munca. În secolele XIX şi XX compozitorii sunt interesaţi tot mai des de vocalizare, de voce în calitate de instrument de bază, creând lucrări minunate, unde partida vocală este lipsită de text, fiind vocalize concertante. The vocalize, as a genre of vocal music, is a musical creation without words and is usually performed on a specific vowel, most of the time, this being the vowel “a”. As a technical study, the vocalize fulfills several functions: it improves breathing, trains both the abdominal muscles and the vocal cords, develops the resonators, gradually expanding the performer’s range. Originating as early as the 9th century, vocalization had an active development and has survived to the present day. Descriptions of early vocalization in the form of jubilation involve the song of early workers, whichm was used to facilitate their work. In the 19th and 20th centuries, composers were more and more interested in vocalization, the voice as the basic instrument, creating wonderful works, where the vocal part is devoid of text, being, concertante vocalizes
 • Item
  CATALOGUL CREAŢII MUZICALE ALE COMPOZITORILOR AUTOHTONI ÎN BIBLIOTECILE SĂLII CU ORGĂ: APARIŢIE EDITORIALĂ
  (AMTAP, 2023) Chiciuc, Natalia
  Articolul de faţă prezintă un sumar al rezultatelor obţinute în urma prelucrării materialelor muzicale aflate în bibliotecile Sălii cu Orgă în cadrul proiectului ştiinţific instituţional „Valorificarea şi conservarea prin digitizare a colecţiilor de muzică academică şi tradiţională din Republica Moldova” al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Cele două colecţii — una a Corului Naţional de Cameră al Republicii Moldova şi cealaltă a Orchestrei Naţionale de Cameră a Republicii Moldova — cuprind aproximativ 300 de partituri de importanţă naţională semnate de 49 de compozitori autohtoni în diverse genuri vocale şi instrumentale, scenice sau de cameră. Cele mai multe partituri sunt originale, în timp ce altele sunt prelucrări folclorice sau transcripţii realizate după creaţii celebre. În urma procesării materialelor muzicale şi a informaţiei aferente a fost editat un catalog, al cărui conţinut şi structurare se explică în acest articol. This article presents a summary of the results obtained after processing the musical materials found in the Organ Hall’s libraries within the institutional scientific project Valorization and Conservation through digitization of the academic and traditional music collections from the Republic of Moldova of the Academy of Music, Theater and Fine Arts. The two collections — one of the National Chamber Choir of the Republic of Moldova and the other of the National Chamber Orchestra of the Republic of Moldova — include approximately 300 scores of national significance signed by 49 autochthonous composers in various vocal and instrumental, stage or chamber genres. Most scores are original, while others are folk adaptations or transcriptions of famous works. Following the processing of the musical materials and related information, a catalog was published, the content and structure of which are explained in this article.
 • Item
  СОВРЕМЕННОЕ КОМПОЗИТОРСКОЕ ТВОРЧЕСТВО В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА КАК ГИПЕРТЕКСТ ЭТНОМУЗЫКАЛЬНОЙ ПОЛИКУЛЬТУРЫ
  (AMTAP, 2023) Mironenco, Elena
  Scopul acestui articol este de a prezenta creaţia componistică profesionistă din Republica Moldova, ca hipertext al unor culturi etnomuzicale multilingve. În introducere este argumentată importanţa păstrării tradiţiilor muzicale naţionale pentru exprimarea propriei identităţi. Blocul central al articolului conţine analize ale unor lucrări concrete ale reprezentanţilor naţiunii titulare şi ale „minorităţilor” naţionale, printre care Gh. Ciobanu, V. Burlea, S. Pîslari, N. Rojcovskaia, M. Rotari. În concluzie, este prezentată o evaluare a procesului multicultural, ca indicator al creşterii în continuare a creaţiei componistice din Republica Moldova. The purpose of this article is to present the professional compositional creative work in the Republic of Moldova as a hypertext of multilingual ethno‑ musical cultures. The introduction argues for the importance of preserving the national musical traditions for the expression of self‑identity. The central block of the article contains analyzes of specific works by representatives of the titular nation and national “minorities”, including G. Ciobanu, V. Burli, S. Pyslar, N. Rozhkovskaya, M. Rotary. In conclusion, an assessment of the multicultural process is given as an indicator of the further growth of compositional creation in the Republic of Moldova.
 • Item
  PROCESUL DE DEZVOLTARE A EDUCAŢIEI ŞI ARTEI INTERPRETATIVE CORALE NAŢIONALE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA: RETROSPECTIVA SECOLULUI XIX — ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX
  (AMTAP, 2023) Șimbariova, Anna; Mihalaș, Mihai
  Acest articol prezintă o retrospectivă istorică a procesului de apariţie şi dezvoltare a educaţiei muzicale şi artei interpretative a colectivelor corale de toate vârstele de nivel amatoricesc şi de studiu în perioada anilor 1812—1940. Sunt evidenţiate principalele elemente ale procesului de dezvoltare a artei corale, precum formele şi metodele de educaţie muzical‑estetică la copii şi prestaţiile colectivelor corale de copii, de studiu şi de amatori. De asemenea, sunt menţionate câteva personalităţi marcante, dirijori şi compozitori, a căror activitate a avut un rol important în procesul de dezvoltare a artei corale şi interpretative pe teritoriul Republicii Moldova. This article presents a historical retrospective of the process of emergence and development of musical education and interpretative art of choral collectives of all ages at amateur and study level during the years 1812—1940. The main elements of the development process of choral art are highlighted, such as the forms and methods of musical‑aesthetic education of children and students, the performances of choral collectives of children, students and amateurs. Also there are mentioned some outstanding personalities, conductors and composers whose activity had an important role in the development process of choral and interpretive art on the territory of the Republic of Moldova
 • Item
  CONCERTUL PENTRU VIOLĂ ŞI ORCHESTRĂ DE CECIL FORSYTH: PARTICULARITĂŢI COMPOZIŢIONAL‑STILISTICE ŞI INTERPRETATIVE
  (AMTAP, 2023) Andrieș, Vladimir; Melnic, Victoria
  Numele compozitorului şi muzicologului englez Cecil Forsyth nu este foarte cunoscut comunităţii muzicale din ţara noastră, deşi el este autorul unui număr impunător de compoziţii muzicale şi lucrări muzicologice, inclusiv al manualului „Orchestraţie”, apreciat de specialişti ca fiind cea mai informativă lucrare în domeniu din prima jumătate a sec. XX. Articolul de faţă se axează pe examinarea aspectelor compoziţionale, stilistice şi interpretative ale Concertului pentru violă şi orchestră de C. Forsyth, lucrare ce se înscrie în albia stilistică a romantismului târziu. Compus şi interpretat pentru prima dată în noiembrie 1903, Concertul, deşi s‑a bucurat de popularitate în primele decenii ale sec. XX, ulterior a fost „detronat” de alte lucrări, scrise într‑un limbaj mai inovator (de exemplu, Concertul pentru violă de W. Walton, concertul Der Schwanendreher de P. Hindemith ş.a.), rămânând, însă, mereu în repertoriul didactic. Structura Concertului este una destul de obişnuită pentru acest gen, cele trei părţi fiind contrastante ca tempo şi evocând o gamă largă de imagini, de la meditaţie la agitaţie şi dramatism. Concertul pentru violă şi orchestră de Forsyth oferă oricărui violist o platformă pentru a prezenta punctele forte ale instrumentului, dar şi pentru a‑şi etala virtuozitatea şi gândirea muzicală. The name of the English composer and musicologist Cecil Forsyth is not widely known to the musical community of our country, despite his impressive number of musical compositions and musicological works, including the manual Orchestration, which is highly appreciated by specialists as the most informative work in the field from the first half of the 20th century. This article focuses on examining the compositional, stylistic, and interpretive aspects of Forsyth’s Concerto for Viola and Orchestra, a work that belongs to the late Romantic style. Composed and first performed in November 1903, the Concerto, although popular in the early decades of the 20th century, was later “dethroned” by other works written in a more innovative language, such as W. Walton’s Viola Concerto and P. Hindemith’s Der Schwanendreher Concerto, but has always remained a staple in the didactic repertoire. The structure of the Concerto is quite typical of this genre, the three parts being contrasting in tempo and evoking a wide range of images, from meditation to agitation and drama. Forsyth’s Concerto for Viola and Orchestra offers any violist a platform to display the strengths of the instrument and to demonstrate his virtuosity and musical thinking.
 • Item
  GENRES OF JAZZ ORIGIN IN THE MOLDOVAN MUSIC OF THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY: REGTIM (RAGTIME) BY STEFAN NEAGA
  (AMTAP, 2023) Tcacenco, Victoria
  Acest articol reprezintă prima încercare în muzicologia naţională şi mondială de a introduce în circuitul ştiinţific o piesă pentru pian numită Ragtime, scrisă în 1935 de Ştefan Neaga, clasicul şcolii naţionale componistice din Moldova. Autorul analizează câteva trăsături estetice şi stilistice ale acestui gen al jazzului timpuriu reflectate în opera lui Ştefan Neaga, folosind instrumentele analizei comparative. În ceea ce priveşte materialul pentru comparaţie, sunt studiate colecţii scrise de compozitorul american Scott Joplin, clasicul ragtime-ului. În acelaşi timp, a fost identificată o tratare netradiţională a trăsăturilor tipice caracteristice genului, dezvăluind o abordare individuală a lui Ştefan Neaga.
 • Item
  ASPECTE ALE STILISTICII NEW ORLEANS ŞI CHICAGO DIN PERSPECTIVA CONTRABASULUI DE JAZZ
  (AMTAP, 2023) Socican, Igor
  Autorul îşi propune să contureze unele aspecte ale stilurilor de jazz New Orleans şi Chicago, să sublinieze importanţa factorilor etnici, geografici şi legali asupra apariţiei stilului New Orleans Jazz la începutul anilor 1900 şi dezvoltarea acestuia, ulterior, în Chicago Style în anii ’20 ai sec. XX. În mod special este remarcat factorul benefic predecesor al acestor stiluri — evoluţia orchestrelor stradale de fanfară (marching bands), spirituals, blues şi ragtime şi trăsăturile lor stilistice, — improvizaţia colectivă şi principiul responsorial (call-and-response), care au stat la baza muzicii jazz în general. În acest context, este menţionat rolul contrabasului în perioada studiată a jazzului clasic.
 • Item
  ЭВОЛЮЦИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО АППАРАТА В НОВЕЙШЕМ МУЗЫКОЗНАНИИ
  (AMTAP, 2023) Mironenco, Elena
  Acest articol tratează una dintre problemele-cheie ale muzicologiei ştiinţifice, de care depinde fiecare proces al analizei muzicale. În primele decenii ale secolului XXI, când stilurile şi limbajele muzicale se transformă şi se modifică vertiginos, procesul terminologiei ştiinţifice este supus, de asemenea, unor schimbări evolutive, în rezultatul cărora apar termeni şi noţiuni noi. Actualitatea acestei probleme constă în necesitatea studierii şi implementării acestor termeni şi noţiuni noi în procesul de învăţământ universitar, fără de care activitatea de cercetare ştiinţifică a corpului profesoral al AMTAP, precum şi a altor instituţii cu profil muzical-didactic, este de neînchipuit, iar procesul de îndrumare a tezelor de licenţă, masterat şi doctorat este imposibil de realizat.
 • Item
  СОЧЕТАНИЕ ЛИРИЧЕСКИХ И ДРАМАТИЧЕСКИХ ЧЕРТ В РАЗВЕРТЫВАНИИ ОБРАЗНОГО МИРА СОНАТЫ-ВОСПОМИНАНИЕ, ОР. 38, № 1 Н. МЕТНЕРА
  (AMTAP, 2023) Gheorghieva, Maria
  Articolul în cauză analizează îmbinarea a două tipuri de organizare muzicală — lirică şi dramatică — prezente în „Sonata-reminiscenza”, op. 38, Nr. 1 de N. Medtner. În general, în opera de creaţie a compozitorului se poate distinge clar o sinteză a liricii şi dramaturgiei, care formează un tip special de dramaturgie pianistică, în care trăsăturile lirice sporesc cunoaşterea aprofundată a lumii interioare a omului, a gândurilor, imaginilor şi sentimentelor sale, pe când elementul dramatic pare că „înlătură” nuanţa subiectivului din conţinut, lăsând-o în sfera obiectivului. Ideea de reminiscenţă încorporată în sonata analizată constituie tocmai motivul pentru un asemenea mod de combinaţie a tipurilor de organizare muzicală menţionate mai sus, care influenţează direct asupra conţinutului şi formei întregii opere.
 • Item
  ASPECTE ALE VALORIFICĂRII ŢAMBALULUI ÎN CULTURA MUZICALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
  (AMTAP, 2023) Alexandreanu, Anastasia
  Ţambalul este un instrument muzical cu origini străvechi. Există mai multe versiuni despre provenienţa sa. Secolul XX se caracterizează prin apariţia şcolilor naţionale de interpretare la ţambal în mai multe ţări: Ungaria, România, Slovacia, Cehia, Republica Moldova ş.a. La început, evident, la baza creării fiecărei şcoli naţionale se afla creaţia populară, muzica folclorică. Caracterul improvizatoric al muzicii tradiţionale instrumentale este completat şi dezvoltat ulterior prin infiltrarea metodică a tradiţiilor academice. Acest proces creativ a determinat evoluţia şi extinderea universului sonor al instrumentului, conturând caracteristicile unui stil de interpretare individual, inedit. Şcoala academică profesionistă de interpretare la ţambal din R. Moldova este relativ tânără şi se bazează pe metode propuse de personalităţi notorii: V. Vilinciuc, I. Grosu, V. Crăciun, V. Sârbu, S. Creţu, V. Copacinschi, V. Roşcovan, V. Luţă, V. Caşcaval ş.a.